Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.4.3.7 Udtagning af immaterielle goder ML § 5, stk. 3

Indhold

Dette afsnit handler om udtagning af immaterielle goder.

Afsnittet indeholder:

  • Formå
  • Regel

Se også

Se også:

Formål

For at sikre en uændret retstilstand for immaterielle goder i forbindelse med ophævelsen den 1. juli 2021 af den indtil da gældende ML (momsloven) § 8, stk. 2, er der ved § 4, nr. 5, i lov nr. 1295 af 5. december 2019 indsat et nyt stk. 3 i ML (momsloven) § 5, hvorefter udtagning af immaterielle goder til formål som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, sidestilles med levering mod vederlag, såfremt der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling m.v. af godet.

Om den før 1. juli 2021 gældende ML (momsloven) § 8, stk. 2, se Den juridiske vejledning 2021-1.

Bestemmelsens formål svarer i vidt omfang til formålet med ML (momsloven) § 43, stk. 2, nr. 4. Se evt. D.A.11.7.4.4 Begrebet investeringsgoder ML § 43, stk. 2.

Regel

Udtagning af immaterielle goder er sidestillet med levering mod vederlag, når de bliver taget i anvendelse til formål, der ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser. Det er dog en betingelse, at der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling mv. af de pågældende ydelser (immaterielle goder). Se ML (momsloven) § 5, stk. 3.

Om formål, der ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, se "Ikke-registreringspligtige aktiviteter", "Personalets private brug" og "Privat brug for virksomhedens indehaver" i D.A.4.3.5 Udtagning af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 1.

Som eksempler på immaterielle goder kan nævnes hel eller delvis overdragelse af ophavsrettigheder, patentrettigheder, licensrettigheder, retten til varemærker, fællesmærker og mønstre og andre lignende rettigheder. Se evt. D.A.6.2.6.3 Overdragelse af rettigheder ML § 21 d, stk. 1, nr. 1.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.