Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

D.A.4.10.2.4 Overdragelse og indløsning af vouchere

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvem der er momspligtig i forbindelse med overdragelse og indløsning af vouchere, og om momspligten indtræder på tidspunktet for overdragelsen af voucheren eller på tidspunktet for indløsningen af voucheren.

Afsnittet indeholder:

 • Vouchere til ét formål
 • Vouchere til flere formål.

Se også

Se også afsnit:

 • D.A.4.10.2.2 om baggrunden og formålet med EU-reglerne om af vouchere
 • D.A.4.10.2.3.1 om definitionen på en voucher i momsmæssig forstand
 • D.A.4.10.2.3.2 om definitionen på en voucher til ét formål
 • D.A.4.10.2.3.3 om definitionen på en voucher til flere formål
 • D.A.4.10.2.5 om formidling og distribution af vouchere
 • D.A.4.10.2.6 om momsgrundlaget ved salg eller indløsning af vouchere.

Bemærk

Vouchere, der er omfattet af voucherdefinition i de fælles EU-regler, men som er udstedt før den 1. juli 2019, er omfattet af den praksis, der er beskrevet i D.A.4.10.3 Dansk praksis (andre værdikuponer mv.). Se § 9, nr. 8, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

De virksomheder, der ønsker at støtte ret på de fælles EU-regler, kan dog anvende de fælles regler på vouchere udstedt den 1. januar 2019 eller senere. Se artikel 1, nr. 3, og artikel 2, stk. 1, i direktiv (EU) 2016/1065.

Vouchere til ét formål

Ethvert salg i eget navn af en voucher til ét formål skal anses for et salg af den vare eller den ydelse, som voucheren relaterer sig til. Se ML (momsloven) § 4 a, stk. 1, som indsat ved § 5, nr. 2, i lov nr. 1726 af 27. december 2018. Dette betyder, at hvert salg af voucheren skal momspålægges. Se lovens forarbejder.

Med andre ord anses sælgeren af en voucher til ét formål momsmæssigt som sælger af den underliggende vare eller ydelse.

Selve indløsningen af en voucher til ét formål anses ikke for en selvstændig transaktion. Der skal derfor ikke pålægges moms på det tidspunkt, hvor varen eller ydelsen faktisk leveres til kunden. Med andre ord betragtes den faktiske overdragelse af varerne eller den faktiske levering af ydelserne til gengæld for en voucher til ét formål, som af leverandøren accepteres som hel eller delvis betaling for den underliggende vare eller ydelse, ikke som en momspligtig transaktion. Se ML (momsloven) § 4 a, stk. 1, som indsat ved § 5, nr. 2, i lov nr. 1726 af 27. december 2018. Dette gælder, når der er personsammenfald mellem udsteder af voucheren og indløser.

Med udsteder forstås den person, i hvis navn voucheren er udstedt. Udsteder er ansvarlig overfor kunden i relation til selve voucheren. Det vil sige, at udsteder har ansvaret for, at der er de anførte leverandører, og at voucheren kan benyttes på de anførte betingelser. Selv om udstederen ikke civilretligt er ansvarlig for selve de leverede varer og ydelser, anses udstederen rent momsretligt som den, der har leveret varerne og ydelserne og dermed også som den, der skal indbetale momsen ved overdragelse af voucheren. Se forarbejderne til lov nr. 1726 af 27. december 2018 (Svar på spørgsmål 1 - L 28 A).

Ikke personsammenfald mellem udsteder og indløser

Oftest vil udstederen af en voucher til ét formål være den samme som den indløser, der i sidste led leverer de faktiske varer og ydelser til ihændehaveren af voucheren. Dette behøver dog ikke at være tilfældet, hvis der er indgået en aftale mellem udsteder og en tredjemand om, at tredjemand vil acceptere voucheren som hel eller delvis betaling for den underliggende vare eller ydelse. Dvs. at den pågældende accepterer at være indløser.

Hvis den faktiske leverandør af den underliggende vare eller ydelse ikke er den samme som den, der i eget navn har udstedt voucheren til ét formål, anses leverandøren for at have foretaget en levering af varen eller ydelsen til udsteder. Se ML (momsloven) § 4 a, stk. 3, som indsat ved § 5, nr. 2, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Når der ikke er personsammenfald mellem udsteder og indløser skal den faktiske leverandør fakturere udstederen af voucheren for leverancen efter faktureringsreglerne i momsloven og momsbekendtgørelsen. Se forarbejderne til lov nr. 1726 af 27. december 2018 (Svar på spørgsmål 1 - L 28 A).

Momsreglerne tilsidesætter ikke den civilretlige aftale, som kunden har indgået med udstederen af voucheren henholdsvis den faktiske leverandør (indløser). Leverandøren vil eventuelt kunne give kunden en kvittering eller lignende for leveringen, men ikke en momsfaktura.

Se også

Se også afsnit:

 • A.B.3.3.1 om de momsmæssige regler om fakturering
 • D.A.7.2.5 om tidspunktet for momspligtens indtræden (periodisering).

Vouchere til flere formål

Der skal betales moms af den faktiske overdragelse af varer eller ydelser til gengæld for en voucher til flere formål, som af leverandøren accepteres som hel eller delvis betaling for de underliggende varer eller ydelser. Se ML (momsloven) § 4 b, stk. 1, som indsat ved § 5, nr. 2, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Med andre ord finder de almindelige momsregler anvendelse på den faktiske overdragelse af de underliggende varer eller ydelser til gengæld for en voucher til flere formål. Der er dog særlige regler for momsgrundlaget. Se D.A.4.10.2.6 Momsgrundlag.

Der skal derimod ikke betales moms af de forudgående overdragelser af voucheren til flere formål. Se ML (momsloven) § 4 b, stk. 1, som indsat ved § 5, nr. 2, i lov nr. 1726 af 27. december 2018.

Se også

Se også afsnit:

 • A.B.3.3.1 om de momsmæssige regler om fakturering
 • D.A.4.1 om levering mod vederlag
 • D.A.4.10.2.5 om overdragelse af vouchere i andens navn (formidling og distribution)
 • D.A.7.2.5 om tidspunktet for momspligtens indtræden (periodisering).
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.