Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.4.10.2.2 Formål og baggrund

De hidtidige gældende EU-regler indeholdt ikke fælles regler for den momsmæssige behandling af salg af varer og ydelser ved anvendelse af vouchere. Det har betydet, at EU-landene i tidens løb har udviklet forskellige nationale løsninger.

Den hidtil gældende danske momslovgivning indeholder hverken en definition af "vouchere" eller specifikke bestemmelser om den momsmæssige behandling heraf.

Momsloven indeholder dog en bestemmelse om forudbetaling af varer og ydelser i ML (momsloven) § 23, stk. 3.

For at sikre en ensartet behandling af vouchere i alle EU-lande har Rådet vedtaget direktiv (EU) 2016/1065 af 27. juni 2016 om ændring af momssystemdirektivets regler for så vidt angår behandlingen af vouchere.  EU-reglerne definerer, hvad der skal forstås ved en voucher, og skaber et fælles grundlag for kvalificeringen af, hvor og hvornår vouchere skal pålægges moms. Der indføres også fælles regler for formidling af vouchere.

Direktivets bestemmelser om vouchere er implementeret i dansk lov ved lov nr. 1726 af 27. december 2018. De nye regler i direktivet gælder fra 1. januar 2019, men det fremgår af lovens § 9, at lovens bestemmelser om vouchere har virkning for vouchere, der er udsted fra og med 1. juli 2019.

Direktivets og de nye regler om vouchere i momsloven indebærer blandt andet at visse salg, der efter hidtidig dansk praksis ikke blev anset for en forudbetalinger, og dermed først skulle pålægges moms ved selve leveringen af den pågældende varer eller ydelse, fremover vil blive anset for en såkaldt voucher til ét formål, der skal momsbelægges ved udstedelsen og videresalget af voucheren.

Momsloven indeholder endvidere stadig bestemmelsen om forudbetaling af varer og ydelser i ML (momsloven) § 23, stk. 3, da denne stadigvæk kan være relevant for så vidt angår visse transaktioner.

Se også

Se også afsnit:

  • D.A.4.10.2.3 om definitionen af vouchere
  • D.A.4.10.2.4 om den momsmæssige behandling af overdragelse og indløsning af vouchere
  • D.A.4.10.2.5 om formidling og distribution af vouchere
  • D.A.4.10.2.6 om momsgrundlaget ved salg eller indløsning af vouchere
  • D.A.4.10.3 om dansk praksis for vouchere udstedt før 1. januar/1. juli 2019 og for værdikuponer mv., der ikke er omfattet af definitionen på vouchere i EU-regler
  • D.A.7.2.5 om den momsmæssige behandling af forudbetalinger. 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.