Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.3.1.4.2.3 Støtteordninger i landbruget

Indhold

Dette afsnit beskriver den momsmæssige behandling af støtteordninger i landbruget.

Afsnittet indeholder:

  • Salg af mælkekvoter
  • Salg og udlejning af sukkerroeleveringsrettighed
  • Præmier for ammekøer, kvier og moderfår samt præmierettigheder
  • Præmier fra handyr
  • Udbetaling af støtte på betalingsrettigheder
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Salg af mælkekvoter

Køb af mælkekvoter indgår som en generalomkostning i købers momspligtige virksomhed og indgår derfor i sælgers økonomiske virksomhed. Salg af mælkekvoter mod vederlag falder altså inden for momslovens anvendelsesområde og er derfor momspligtig. Se SKM2002.71.TSS og afsnit D.A.4.1.5 Levering af ydelser om levering af ydelser.

Salg og udlejning af sukkerroeleveringsrettighed

Salg og udlejning af en sukkerroeleveringsrettighed anses for en momspligtig leverance. Sukkerroerettigheder har altså karakter af immaterielle rettigheder, der knytter sig direkte til den momspligtige virksomhed, da rettigheden er en betingelse for salg af roer til en sukkerfabrik. Se SKM2008.452.SKAT.

Præmier for ammekøer, kvier og moderfår samt præmierettigheder

Præmier for ammekøer, kvier og moderfår falder uden for momslovens anvendelsesområde. Tilsvarende gælder for salg og udlejning af præmierettigheder. Se SKM2003.354.TSS.

Præmier fra handyr

Præmier fra handyr falder uden for momslovens anvendelsesområde. Baggrunden er, at kriteriet for udbetalingen kun er slagtning eller udførsel af dyret, og støtten er derfor ikke udtryk for betaling til den enkelte producent for en konkret leverance. Tilskuddet kan endvidere ikke anses for et tilskud, der er direkte forbundet med priserne for producentens leverancer af kød. Se SKM2008.452.SKAT.

Udbetaling af støtte på betalingsrettigheder

Udbetaling af støtte på betalingsrettigheder falder uden for momslovens anvendelsesområde. Tilsvarende gælder for salg og udlejning af rettighederne. Se SKM2008.452.SKAT.

Se også

Se følgende afsnit for mere information om momspligtige personer og økonomisk virksomhed:

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2011.228.SR

En landbrugsvirksomheds deltagelse i et naturprojekt, som FødevareErhverv yder tilskud til, skulle anses for at være et led i spørgers almindelige landbrugsvirksomhed, og var dermed omfattet af den økonomiske landbrugsvirksomhed.

Der skulle ikke betales moms af de opnåede tilskud fra FødevareErhverv.

Da spørgers deltagelse i naturprojektet blev anset for at være en integreret del af spørgers landbrugsvirksomhed, var der fradragsret for moms af udgifter relateret til projektet i samme omfang som udgifter relateret til den momspligtige landbrugsvirksomhed i øvrigt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.