Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.22.7 Erhvervelse og salg af nye motorkøretøjer inden for EU

Indhold

Dette afsnit beskriver momsreglerne ved erhvervelse og salg af nye motorkøretøjer inden for EU.

Afsnittet indeholder:

  • Definition: Nye motorkøretøjer
  • Erhvervelse af nye motorkøretøjer
  • Salg af nye motorkøretøjer.

Definition: Nye motorkøretøjer

For at et motorkøretøj kan anses som "nyt" efter momslovens bestemmelser, skal to betingelser være opfyldt. Se ML (momsloven) § 11, stk. 6, nr. 1.

For det første skal der være tale om motorkøretøjer, traktorer, motorredskaber og knallerter med et slagvolumen på over 48 m3 eller en effekt på over 7,2 kW.

For det andet skal en af følgende delbetingelser være opfyldt:

  • leveringen finder sted senest 6 måneder efter første ibrugtagning

eller

  • motorkøretøjet har kørt maksimalt 6.000 km.

Læs mere herom i afsnit D.A.4.8.2 Erhvervelsesmoms af nye transportmidler om erhvervelsesmoms af nye transportmidler.

Erhvervelse af nye motorkøretøjer

Se afsnit D.A.4.8.2 Erhvervelsesmoms af nye transportmidler, der beskriver, i hvilket omfang der skal betales moms ved erhvervelse af nye motorkøretøjer fra andre EU-lande. Se ML (momsloven) § 11, stk. 1, nr. 2.

Salg af nye motorkøretøjer

Se afsnit D.A.10.1.1.4 Levering af nye transportmidler ML § 34, stk. 1, nr. 2, der beskriver reglerne for, hvornår nye transportmidler kan leveres momsfrit (med 0-momssats) til erhververe i andre EU-lande. Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 2.

Se afsnit A.B.3.3.2 om de særlige faktureringsregler, regler om indsendelse til Skatteforvaltningen af fakturakopier og muligheden for tilbagebetaling af den danske moms i forbindelse med virksomheder samt privatpersoners enkeltstående salg af nye transportmidler. Se ML (momsloven) § 53.

Se afsnit D.A.3.2.1 Lovgrundlag, der beskriver reglerne om privatpersoners enkeltstående levering af nye transportmidler til et andet EU-land. Se ML (momsloven) § 3, stk. 2, nr. 1.

Se afsnit A.B.4.2.2.1 og A.B.3.3.3 vedrørende reglerne om EU-salgsangivelse og regnskabsbestemmelser.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.