Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.22.4.3 Særligt om bilforhandlere, biludlejere og køreskoler ML § 42, stk. 6

Indhold

Dette afsnit beskriver de momsmæssige særregler vedrørende personmotorkøretøjer, der er for bilforhandlere, biludlejere og køreskoler. Se ML (momsloven) § 42, stk. 6.

Afsnittet indeholder:

  • Købsmoms
  • Driftsomkostninger
  • Anskaffelsesomkostninger
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Købsmoms

ML (momsloven) § 42, stk. 6, er en undtagelse til ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 6.

Ifølge ML (momsloven) § 42, stk. 6, har bilforhandlere, biludlejere samt køreskoler fradragsret for købsmomsen efter de almindelige regler i ML (momsloven) §§ 37 og 38 ved anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer. Det er en forudsætning, at de omhandlede motorkøretøjer er købt henholdsvis med henblik på videresalg, til brug for den momspligtige udlejning eller til brug for køreundervisning.

Driftsomkostninger

I vurderingen af fradragsretten for moms vedrørende driften af et personmotorkøretøj, der anvendes blandet erhvervsmæssigt og privat, hos en bilforhandler, biludlejer eller køreskole, kan den kørselsfordeling, som er godkendt i forbindelse med skatteansættelsen, lægges til grund, hvis der ikke er ført kørselsregnskab. Det samme gælder for virksomheder, der har flere motorkøretøjer.

Anskaffelsesomkostninger

Hvis der skal anerkendes fuld fradragsret for moms i forbindelse med en bilforhandler, biludlejer eller køreskoles anskaffelse af et personmotorkøretøj, er det afgørende, om personmotorkøretøjet udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for moms efter ML (momsloven) § 13.

Hvis personmotorkøretøjet er anvendt til både fradragsberettigede formål efter ML (momsloven) § 37 og til andre formål i virksomheden, kan der foretages fradrag for den del af momsen, som forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den registreringspligtige del af virksomheden, jf. ML (momsloven) § 38, stk. 1.

Hvis personmotorkøretøjet er anvendt både til fradragsberettigede formål efter ML (momsloven) § 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af momsen, som skønsmæssigt svarer til det pågældende personmotorkøretøjs fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed, jf. ML (momsloven) § 38, stk. 2.

For en nærmere gennemgang af beregning af fradragsretten for moms henvises til afsnit D.A.11 Fradrag om fradrag.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsskatteretsafgørelse

SKM2002.41.LSR

En bilimportør havde ikke fradragsret for moms for biler, der blev lejet hos et andet firma med henblik på at blive stillet vederlagsfrit til rådighed for importørens eller forhandlerens kunder.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.