Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.22.2 Kort om motorkøretøjer

Indhold

Dette afsnit indeholder en introduktion til hele afsnittet om den momsmæssige behandling af motorkøretøjer.

Afsnittet indeholder:

 • Særregler for motorkøretøjer
 • Fradragsret for moms
 • Momsgrundlag
 • Momsfri levering
 • Erhvervelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Særregler for motorkøretøjer

Motorkøretøjer er omfattet af en række momsmæssige særregler. Disse særregler afhænger bl.a. af, om der er tale om:

 • Personmotorkøretøjer
 • Motorkøretøjer der er indrettet til godstransport
 • Nye motorkøretøjer
 • Brugte motorkøretøjer der er omfattet af brugtmomsordningen i ML (momsloven) §§ 69-71.
 • Vare- og lastvogne på max. 3 tons.

Fradragsret for moms

Som hovedregel er der fradragsret for moms af anskaffelse og drift af motorkøretøjer efter bestemmelserne i ML §§ 37 og 38.

Der er følgende undtagelser:

 • Der er særlige momsregler for små vare- og lastmotorkøretøjer (max. 3 tons). Se ML § 41.
 • Der er begrænsninger i fradragsretten for moms af udgifter i forbindelse med drift og anskaffelse af personmotorkøretøjer. Se ML § 42.

Momsgrundlag

Som udgangspunkt skal momsgrundlaget ved levering af varer og ydelser opgøres efter bestemmelserne i ML § 27. Se afsnit D.A.8.1.1 Momsgrundlaget ved leverancer mod vederlag ML § 27 og § 30, stk. 4.

I ML § 30 er der fastsat en undtagelse hertil for udlejningsvirksomheder og køreskoler. Se afsnit D.A.8.1.5 Salg og udtagning af motorkøretøjer i biludlejningsvirksomheder og køreskoler samt autoforhandleres salg af demonstrations- og udlejningspersonbiler ML § 30, stk. 1, 2 og 3.

I ML § 71 er der fastsat en særregel for personmotorkøretøjer, der er omfattet af brugtmomsordningen. Se afsnit D.A.18.5 Beregning af moms ved salg af brugte personmotorkøretøjer ML § 71 om beregning af moms af brugte personmotorkøretøjer.

Momsfri levering

Som udgangspunkt skal der betales moms ved levering af varer og ydelser, jf. ML (momsloven) § 4.

I ML § 34 er der fastsat nogle fritagelsesbestemmelser for moms ved levering af:

 • Nye motorkøretøjer til andre EU-lande
 • Nye motorkøretøjer til lande uden for EU
 • Brugte motorkøretøjer til lande uden for EU.

Se afsnit D.A.10.1.1.4 Levering af nye transportmidler ML § 34, stk. 1, nr. 2 om levering af nye motorkøretøjer til andre EU-lande og afsnit D.A.10.1.2.2 Levering af varer til udførsel, ML § 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 3, 8 og 9 om levering af nye eller brugte motorkøretøjer til lande uden for EU.

Der er fastsat en fritagelsesbestemmelse for moms ved leveringer af motorkøretøjer til herværende ambassader, diplomater mv. Se ML § 45, stk. 4, og afsnit D.A.12.3.4 Fritagelsesordningen.

Erhvervelse

Der er fastsat særlige regler vedrørende erhvervelse af nye motorkøretøjer i ML § 11. Se afsnit D.A.4.8.2 Erhvervelsesmoms af nye transportmidler.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Landsretsdomme

SKM2005.115.ØLR

Østre Landsret afsagde kendelse om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen om fortolkning af 6. moms-direktiv, artikel 11 A. (nu momssystemdirektivets artikel 78 og 79).

Spørgsmålene angik især, hvorvidt en registreringsafgift for motorkøretøjer skal indgå i momsgrundlaget, når der indgås en købsaftale om levering af et nyt motorkøretøj, samt hvorvidt momssystemet kan indrettes på en sådan måde, at registreringsafgiften betragtes som et udlæg, som forhandleren afholder på den endelige købers vegne.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.