Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.22.11 Udtagning

Indhold

Dette afsnit handler om den momsmæssige behandling af motorkøretøjer ved udtagning.

Udtagningsreglerne i ML (momsloven) § 5 er ændret ved lov nr. 1295 af 5. december 2019, der ved bekendtgørelse nr. 364 af 9. marts 2021 trådte i kraft den 1. juli 2021.

Udtagningsreglerne i ML (momsloven) § 30 er ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021, der trådte i kraft den 1. juli 2021.

Afsnittet indeholder:

 • Regler
 • Særregler for udlejningsvirksomheder og køreskoler
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

   Se også

   Regler

   Der sondres mellem udtagning af motorkøretøjer, der kan sidestilles med udtagning af varer mod vederlag (ML (momsloven) § 5, stk. 1), og udtagning af varer i betydningen anvendelsen af en vare, der kan sidestilles med levering af ydelser mod vederlag (ML (momsloven) § 5, stk. 4).

   Udtagning af motorkøretøjer fra virksomheden

   Når en virksomhed udtager et motorkøretøj, hvor der er opnået fuld eller delvis fradragsret for moms ved indkøb eller fremstilling mv. til

   • Privat brug for virksomhedens indehaver eller dennes personale
   • Vederlagsfri overdragelse
   • Formål som ikke vedrører den registreringspligtige virksomhed

   skal der betales moms i forbindelse med udtagningen. Se ML (momsloven) § 5, stk. 1, og D.A.4.3.5 Udtagning af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 1 om udtagning af varer til private formål mv.

   Udtagning af anvendelsen af virksomhedens motorkøretøjer, der indgår i virksomhedens aktiver

   Anvendelse af varer fra virksomheden er sidestillet med levering mod vederlag. Det er dog en betingelse, at der er opnået fuld eller delvis fradragsret ved indkøb, fremstilling mv. af de pågældende varer. Dette gælder, når udtagningen af anvendelsen af varen sker

   • til privat brug for virksomhedens indehaver
   • til personalets private brug
   • eller i øvrigt til formål, som er virksomheden uvedkommende.

   Se ML (momsloven) § 5, stk. 4, og D.A.4.3.8 Udtagning af anvendelse af varer til private formål mv. ML § 5, stk. 4 om udtagning af anvendelse af varer til private formål mv.

   Særregler for udlejningsvirksomheder og køreskoler

   Der er særregler for udlejningsvirksomheder og køreskoler, som udtager motorkøretøjer til ejerens private brug, når disse motorkøretøjer har været anvendt til udlejning eller køreundervisning.

   Se ML (momsloven) § 30, stk. 1, og D.A.8.1.5 Salg og udtagning af motorkøretøjer i biludlejningsvirksomheder og køreskoler samt autoforhandleres salg af demonstrations- og udlejningspersonbiler ML § 30, stk. 1, 2 og 3 om salg og udtagning af motorkøretøjer i biludlejningsvirksomheder og køreskoler samt autoforhandleres salg af demonstrations- og udlejningspersonbiler.

   Se eventuelt afsnit D.A.22.12 Demonstrationskøretøjer om de særlige momsregler for forskellige typer af demonstrationskøretøjer.

   Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

   Skemaet viser relevante afgørelser på området:

   Afgørelse

   Afgørelsen i stikord

   Kommentarer

    EU-domme

    

   Sag C-193/91, Gerhard Mohsche

   En værktøjsfabrikant havde indkøbt ydelser fra tredjemand til brug for en personbil, der var indkøbt til virksomheden, men som også blev anvendt privat.

   EU-domstolen udtalte, at der ikke skal betales moms af ydelser udført af tredjemand med henblik på vedligeholdelse eller brug af en vare, uden at virksomheden havde haft mulighed for at få fradragsret for momsen af ydelserne.

   Ifølge EU-domstolen skal udtrykket "anvendelsen af en vare" forstås snævert.

   Derfor skulle værktøjsfabrikanten ikke betale moms af biudgifter til anvendelsen af personbilen.

   Sag C-230/94, Renate Enkler

   Der skulle betales udtagningsmoms af en del af udgifterne vedrørende en campingbil.

   Campingbilen stod for en del af tiden til rådighed for den afgiftspligtige person på en sådan måde, at han til enhver tid faktisk kunne anvende campingbilen til formål, som var virksomheden uvedkommende.

   Samtlige udgifter vedrørende campingbilen skulle dog ikke medregnes i momsgrundlaget, idet perioderne var kendetegnet ved, at campingbilen stod til den afgiftspligtige persons rådighed, ikke kun til hans private brug, men samtidig til brug for hans virksomhed. Der skulle derfor tages hensyn til en del af udgifterne svarende til forholdet mellem den samlede periode, hvor campingbilen faktisk blev anvendt i virksomheden, og den periode, hvor campingbilen faktisk blev anvendt til formål, som var virksomheden uvedkommende.

   Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

   ,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

   Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

   Skattesager
   Befordring
   Rejse
   Erhvervsmæssige udgifter
   Personalegoder
   Lønmodtagere
   Virksomheder
   Ægteskab og samliv
   Børn
   Bolig og fast ejendom
   Motor
   Pension
   Aktier og obligationer
   Gaver
   Arv
   Arbejde i udlandet
   Flytning til og fra Danmark
   Told og afgift
   ! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.