Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.21.3.4.6.6.1 Delvis fradragsret ved byggeri for egen regning

ML (momsloven) § 39 omhandler opgørelse af delvis fradragsret for moms ved opførelse, ombygning, reparation eller vedligeholdelse af bygning, hvor der er blandede lokaler, dvs. lokaler udelukkende anvendt til momspligtig aktivitet og lokaler udelukkende anvendt til ikke-momspligtig aktivitet.

ML (momsloven) § 38 omhandler opgørelse af delvis fradragsret for moms, hvor der tale om blandet anvendte lokaler, dvs. både momspligtig og ikke-momspligtig aktivitet i lokalet. Se afsnit D.A.11.4.4 Særlige regler for delvis fradragsret for moms ved fast ejendom ML § 39 og ML 40, stk. 1 om særlige regler for delvis fradragsret for moms ved fast ejendom ML § 39 og ML (momsloven) § 40, stk. 1.

Der gælder dog særlige regler for vedligeholdelse af veje, som benyttes ved tilkørsel til en registreret landbrugsvirksomheds beboelsesbygninger og driftsbygninger. Se afsnit D.A.21.3.4.6.6.2 Delvis fradragsret for opførelse mv. af bygninger ML § 39 og afsnit D.A.11.4.4.9 Delvis fradragsret for moms ved tilkørselsveje ML § 40, stk. 1 om delvis fradragsret for moms ved tilkørselsveje ML (momsloven) § 40, stk. 1.

For andre udgifter, fx udgifter til kontorhold, administration mv., har momsregistrerede virksomheder fradragsret efter momslovens almindelige regler om fradragsret. Se afsnit D.A.21.3.4.6.6.3 Delvis fradragsret for andre udgifter ML § 38 og afsnit D.A.11.4 Delvis fradragsret om delvis fradragsret.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.