Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.21.3.4.5 Tidspunkt for beregning af moms

Indhold

Dette afsnit beskriver tidspunktet for momspligtens indtræden for bygge- og anlægsvirksomheder, der er momspligtige af byggeri for egen regning. Se ML (momsloven) § 23.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit D.A.7 Momspligtens indtræden om momspligtens indtræden.

Regel

De arbejdsydelser, der er præsteret af virksomheden, og de materialer, der er anvendt i forbindelse hermed, skal medregnes til momsgrundlaget i den momsperiode, hvor de er udført eller anvendt. Momsafregningen kan altså ikke udskydes, indtil bygningerne sælges eller tages i anvendelse, men skal foretages momsperiode for momsperiode med endelig regulering ved arbejdets færdiggørelse. Se MNA1970, 308.

Der skal derfor løbende betales moms af værdien af de arbejdsydelser og materialer, som anvendes ved byggeriet.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse      

Afgørelsen i stikord

Kommentarer      

Landsskatteretskendelser

MNA1970, 308

Når registrerede byggevirksomheder på egne grunde opførte huse, der var bestemt til salg eller udlejning, skulle værdien af de medgåede materialer og arbejdsydelser medregnes i den momspligtige omsætning for den momsperiode, hvor de var taget i anvendelse. Årsagen var, at opførelse af huse på egne grunde betragtes som udførelse af arbejde for egen regning. Der skulle derfor løbende betales kvartalsvis moms af værdien af de materialer og arbejdsydelser, der blev anvendt til opførelse af huse på egne grunde. Den kvartalsvise opgørelse af værdien af de anvendte materialer og arbejdsydelser kunne efter aftale med toldvæsenet ske summarisk med endelig opgørelse ved byggearbejdets afslutning.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.