Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.21.3.4.2 Formålet med de særlige byggemomsregler

Formålet med de særlige momsregler om byggeri for egen regning er at undgå konkurrenceforvridning.

Salg af fast ejendom er fritaget for moms. Se ML § 13, stk. 1, nr. 9.

Det gælder dog fra 2011 ikke levering af nye bygninger og byggegrunde. Se afsnit D.A.5.9.4 Momspligt ved levering af nye bygninger om momspligt ved levering af nye bygninger og D.A.5.9.5 Momspligt ved levering af byggegrunde om momspligt ved levering af byggegrunde.

Ved byggeleverancer skal der betales moms af de anvendte materialer og arbejdsydelser. Se momslovens hovedregel ML § 4, stk. 1.

Uden de særlige bestemmelser om byggeri for egen regning ville virksomhederne (bygherrerne) ikke skulle betale moms, når de selv forestod byggearbejde. I en række situationer ville bygherrerne dog ikke have fradragsret eller kun have delvis fradragsret for købsmomsen, når de fik det samme byggearbejde leveret fra en byggevirksomhed. Bygherrerne ville derfor momsmæssigt have en fordel ved selv at forestå byggearbejdet.

Tilsvarende ville en byggevirksomhed, når den solgte en grund og derefter påbegyndte byggeri på grunden for købers regning (fremmed regning), skulle opkræve moms af byggearbejdet. Men byggevirksomheden skulle ikke opkræve moms af byggearbejdet, når byggeriet var påbegyndt før salget af grunden, og byggevirksomheden derfor selv var bygherre. I tilfælde, hvor køber havde ingen eller kun delvis fradragsret, ville det derfor være en fordel for byggevirksomheden, hvis byggeriet blev påbegyndt før salget af grunden.

For at undgå konkurrenceforvridning mellem byggearbejde udført af bygherren selv og byggearbejde udført af fremmede byggevirksomheder, blev der derfor i 1969 henholdsvis 1984 lagt moms på byggeri mv. for egen regning, den såkaldte "pålægsmoms". Se ML §§ 6 og 7 og afsnit D.A.21.1.

Fra 1. januar 2011 er salg af nye bygninger og byggegrunde momspligtig.  Se lov nr. 520 af 12. juni 2009. Se afsnit D.A.5.9.4 Momspligt ved levering af nye bygninger om momspligt ved levering af nye bygninger og D.A.5.9.5 Momspligt ved levering af byggegrunde om momspligt ved levering af byggegrunde. Det betyder, at der i større omfang er fradragsret for "pålægsmomsen". Altså skal "pålægsmomsen" fortsat opgøres.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.