Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.21.3.2.3 Ombygning mv. af eksisterende bygninger

Indhold

Dette afsnit beskriver, at ombygnings- og moderniseringsarbejde skal anses for udført som byggearbejde for egen regning, hvis byggevirksomheden ejer bygningen på det tidspunkt, hvor arbejdet er påbegyndt. I de tilfælde hvor en byggevirksomhed indgår en aftale om salg af en eksisterende bygning og samtidigt forpligter sig til at udføre ombygnings- og moderniseringsarbejde, er der tale om byggeri for fremmed regning, når ombygningsarbejdet er påbegyndt efter handlens indgåelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Det egentlige ombygningsarbejde
  • Bindende aftale
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

I forbindelse med ombygnings- og moderniseringsarbejde skal arbejdet anses for udført som byggearbejde for egen regning, hvis byggevirksomheden ejer bygningen på det tidspunkt, hvor arbejdet er påbegyndt.

I de tilfælde, hvor en byggevirksomhed indgår en aftale om salg af en eksisterende bygning og samtidigt forpligter sig til at udføre ombygnings- og moderniseringsarbejde på bygningen, er det afgørende, om byggearbejdet er påbegyndt ved handlens indgåelse.

Hvis ombygnings- og moderniseringsarbejdet først iværksættes efter handlens indgåelse, skal arbejdet anses for udført for fremmed regning.

Det egentlige ombygningsarbejde

Hverken de forudgående arkitektundersøgelser eller en eventuel nedrivning kan anses for at være en påbegyndelse af de konkrete ombygningsprojekter i momslovens forstand. Ombygning kan altså ikke anses for påbegyndt ved projektering og nedrivning. Se SKM2003.123.HR.

Et byggeri kan anses for udført for egen regning, hvis det egentlige ombygningsarbejde er påbegyndt før, der er indgået en bindende aftale mellem parterne. Det egentlige ombygningsarbejde omfatter ikke projektering eller nedrivning, men kun byggearbejde, der har karakter af genopbygning af en eksisterende ejendom eller nybygning inde i eller oven på en eksisterende bygning. Se SKM2006.595.SR.

Bindende aftale

Et byggefirmas ombygning er omfattet af reglerne for byggeri for fremmed regning, da byggefirmaet har solgt ejendommene før byggefirmaets påbegyndelse af ombygningerne. Se SKM2003.123.HR.

Se mere om, hvornår en bindende aftale foreligger, i afsnit D.A.21.3.2.1 Støbningen af fundamentet efter handelens indgåelse er byggeri for fremmed regning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2003.123.HR

Forudgående arkitektundersøgelser eller en eventuel nedrivning kunne ikke anses for at være en påbegyndelse af ombygningsprojekter i momslovens forstand. Under hensyn til byggevirksomhedens byggeregnskab og tidspunktet for byggetilladelse var byggeriet altså påbegyndt efter, at der var indgået bindende aftaler om overdragelse af begge dele af ejendommen. Ombygningen var derfor sket for fremmed regning.

Højesteret tiltrådte landsrettens begrundelse (præmisser). Højesteret udtalte med hensyn til fastlæggelsen af tidspunktet for byggearbejdets påbegyndelse, at ombygningen ikke kunne anses for påbegyndt ved projektering og nedrivning.

SKM2003.123.HR stadfæster SKM2002.392.VLR.

Skatterådet

SKM2006.595.SR

Byggeriet kunne anses for udført for egen regning, hvis det egentlige ombygningsarbejde var påbegyndt før, der var indgået en bindende aftale mellem parterne. Det egentlige ombygningsarbejde omfattede i momsmæssig henseende ikke projektering eller nedrivning, men kun byggearbejde, der havde karakter af genopbygning af en eksisterende ejendom eller nybygning inde i eller oven på en eksisterende bygning.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.