Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.20.5.2.3 Prisafslag

Indhold

Afsnittet beskriver reglerne for regulering af momsgrundlaget (salgsmomsen) i forbindelse med rabatter og prisafslag for leverancer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Det kan forekomme, at et konkursbo har tilgodehavender, hvor skyldneren ikke vil betale det skyldige beløb, fordi der er mangler ved den leverede vare/ydelse eller andre tvister vedrørende leverancen. Der kan ikke foretages fradrag for momsen af disse fordringer efter bestemmelsen om tab på uerholdelige fordringer. Se afsnit D.A.20.5.2.2 Tab på debitorer.

Hvis konkursboet i disse tilfælde yder et prisafslag, eller konkursboets krav nedsættes via forlig eller dom, kan der ske regulering af momsen efter bestemmelsen om prisafslag i ML (momsloven) § 27, stk. 4. Reguleringen skal i disse tilfælde ske i den konkursramte virksomheds momstilsvar for perioden forud for konkursen, jf. U.1994.308V.

Det er en betingelse for regulering af momstilsvaret, at der udstedes kreditnota over prisafslaget med angivelse af momsen.

Se også

Se også afsnit D.A.8.1.1.4 Periodisering: Betingede rabatter ML § 27, stk. 4 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer      

Landsretsdomme

U.1994.308V Skattekravet var opstået før fristdagen, og det negative momstilsvar var fremkommet ved, at kurator som følge af mangler ved arbejdet, der var udført og faktureret af fallenten før betalingsstandsningen, havde udstedt kreditnotaer til nogle debitorer. Værdien af arbejdet havde således ikke svaret til de fakturerede beløb, og det negative momstilsvar skulle derfor henføres til perioden før fristdagen. Da ML (momsloven) § 13, stk. 6 (nu gældende ML (momsloven) § 27, stk. 6), ikke kunne anvendes analogt, var modregningen herefter berettiget.  
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.