Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.14.1.8 Moms One Stop Shop ML § 47, stk. 5

Afgiftspligtige personer og formidlere, der agerer på deres vegne, som anvender særordningerne i momslovens kapitel 16, skal registreres efter reglerne for disse ordninger. Se ML (momsloven) § 47, stk. 5, der med virkning fra 1. juli 2021 er indsat i momsloven ved § 1, nr. 16, i lov nr. 810 af 9. juni 2020. Se bekendtgørelse nr. 1502 af 19. oktober 2020.

Bestemmelsen er en præcisering af, at afgiftspligtige personer og deres evt. formidlere, der registreres i en af Moms One Stop Shop-særordningerne med Danmark som identifikationsmedlemsland, i forbindelse med registreringen er omfattet af de særlige registreringsregler for disse ordninger. Se bestemmelsens forarbejder. De øvrige bestemmelser i ML (momsloven) § 47 finder alene anvendelse, hvis den afgiftspligtige person/formidleren udøver aktiviteter, der ikke er omfattet af Moms One Stop Shop-særordningerne.

Om afgiftspligtige personer og deres evt. formidlere, der registreres i en af Moms One Stop-særordningerne med et andet EU-land som identifikationsmedlemsland, se D.A.14.1.5 Udenlandske virksomheder, der har momspligtige aktiviteter i Danmark ML § 47, stk. 2

Se også

Se også afsnit

  • D.A.16.3 om Moms One Stop Shop-særordningerne
  • D.A.16.3.5 om registrering i Moms One Stop Shop-særordningerne
  • D.A.16.3.1.4 og D.A.16.3.4 Særligt om Importordningen om begrebet formidlere i forbindelse med Moms One Stop Shop-særordningerne.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.