Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.13.2.2.10 Teleydelser (dansk leverandør)

Indhold

►Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt, når aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der køber teleydelser fra en virksomhed her i landet, og det primære formål med købet af disse ydelser er videresalg, og aftagerens eget forbrug af ydelserne er ubetydeligt.◄

►Afsnittet indeholder:◄

  • ►Regel◄
  • ►Administrative regler◄
  • ►Reglernes ikrafttrædelse og virkning◄

Se også

►Om omvendt betalingspligt i tilfælde, hvor teleydelser leveres af en leverandør etableret i udlandet (ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 3), se afsnit D.A.13.2.2.3 Visse ydelser fra udlandet ML § 46, stk. 1, nr. 3.◄

►Definitionen på teleydelser er den samme i forbindelse med omvendt betalingspligt som i forbindelse med leveringsstedet for ydelser. Om definitionen, se afsnit D.A.6.2.6.11 Teleydelser ML § 21 c, stk. 1 og 4.◄

Regel

►Der er omvendt betalingspligt, når aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der køber ydelser nævnt i ML (momsloven) § 21 c, stk. 4 (teleydelser), fra en virksomhed her i landet, når det primære formål med købet af disse ydelser er videresalg og aftagerens eget forbrug af ydelserne er ubetydeligt.◄

►Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 12, der er indsat i momsloven ved § 1, nr. 12, i lov nr. 755 af 13. juni 2023.◄

►Efter reglen kan der kun være omvendt betalingspligt i salgsleddet mellem to momspligtige virksomheder og aldrig ved salg til private forbrugere. Ved bedømmelsen af, om en virksomhed er videresælger af de indkøbte teleydelser, er det underordnet, hvem ydelserne sælges videre til, blot de indkøbte teleydelser primært sælges videre. Det vil sige, at virksomhedens eget forbrug af de indkøbte ydelser er begrænset. Se svaret på spørgsmål 1 i forbindelse med behandlingen af lovforslaget.◄

►Når en virksomhed sælger teleydelser til en anden momspligtig virksomhed, vil den dermed skulle undersøge, om købervirksomheden er en videreforhandler således, at salget til den pågældende virksomhed er omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt. Er køberen fx primært slutbruger af indkøbte teleydelser, er der ikke tale om salg til en videreforhandler af teleydelser, og dermed vil salget til denne køber ikke være omfattet af omvendt betalingspligt. Se svaret på spørgsmål 1 i forbindelse med behandlingen af lovforslaget.◄

Bemærk

►De to betingelser om formål med købet og om ubetydeligt eget forbrug svarer til kriterierne i definitionen af begrebet afgiftspligtig videreforhandler, der anvendes i forbindelse med omvendt betalingspligt for gas og elektricitet og i forbindelse med fastlæggelsen af leveringsstedet ved handel med gas og elektricitet, se evt. afsnit D.A.6.1.8 Salg af gas, elektricitet, varme- og kuldeforsyning ML § 14, stk. 1, nr. 5-6, og stk. 2 og afsnit D.A.13.2.2.9 Gas og elektricitet (dansk leverandør) ML § 46, stk. 1, nr. 11, og stk. 3.◄

Administrative regler

►Der forventes fastsat administrative regler svarende til dem, som gælder fx i forbindelse med gas og elektricitet. Se D.A.13.2.2.9 Gas og elektricitet (dansk leverandør) ML § 46, stk. 1, nr. 11, og stk. 3.◄

Reglernes ikrafttrædelse og virkning

►Indførelsen af reglerne om omvendt betalingspligt i tilfælde, hvor aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der køber teleydelser fra en virksomhed her i landet, og det primære formål med købet af disse ydelser er videresalg, og aftagerens eget forbrug af ydelserne er ubetydeligt, træder i kraft og har virkning fra og med den 1. januar 2024.◄

►Se § 21, stk. 2, i lov nr. 755 af 13. juni 2023.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.