Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.13.2.2.9 Gas og elektricitet (dansk leverandør) ML § 46, stk. 1, nr. 11, og stk. 3

Indhold

Dette afsnit handler om omvendt betalingspligt, når aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der er videreforhandler af gas eller elektricitet, og som modtager denne gas eller elektricitet fra en virksomhed her i landet, bortset fra når leveringen sker til videreforhandlerens aftagenummer eller målernummer, som er defineret i henholdsvis lov om elforsyning og reglerne for gasforsyning. Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 11.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Undtagelse fra reglen om omvendt betalingspligt
  • Tilladelse til efter anmodning ikke at anvende reglerne om omvendt betalingspligt
  • Momsgrundlaget
  • Administrative regler
  • Reglernes ikrafttrædelse og virkning.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Om omvendt betalingspligt i tilfælde, hvor gas og elektricitet leveres af en leverandør etableret i udlandet (ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 5), se afsnit D.A.13.2.2.5 Gas og elektricitet (udenlandsk leverandør) ML § 46, stk. 1, nr. 5.

Regel

Der er omvendt betalingspligt for moms, når aftageren er en afgiftspligtig videreforhandler her i landet af gas eller elektricitet, der modtager gas eller elektricitet, fra en virksomhed her i landet.

Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 11.

Ved en afgiftspligtig videreforhandler forstås i denne forbindelse en momspligtig person, hvis hovedbeskæftigelse i forbindelse med køb af gas og elektricitet er at videresælge disse produkter, og hvis eget forbrug af disse produkter er ubetydeligt. Se ML § 14, stk. 2, og Momssystemdirektivets artikel 38, stk. 2. Se evt. også afsnit D.A.6.1.8 Salg af gas, elektricitet, varme- og kuldeforsyning ML § 14, stk. 1, nr. 5-6, og stk. 2 om reglerne for fastlæggelsen af leveringsstedet ved handel med gas, elektricitet mv.

Undtagelse fra reglen om omvendt betalingspligt

Hvis leveringen sker til videreforhandlerens aftagenummer eller målersted, som er defineret i henholdsvis lov om elforsyning og reglerne for gasforsyning, er leveringen dog ikke omfattet af omvendt betalingspligt. Se ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 11.

Aftagenummer bliver et vigtigt begreb i lov om elforsyning, når den såkaldte engrosmodel træder i kraft den 1. april 2016. Ved et aftagenummer forstås et nummer, som entydigt identificerer et målepunkt, som er omfattet af en netvirksomheds pligt til at måle levering og aftag af el. Begrebet dækker udelukkende over de såkaldte hovedmålere, som anvendes til afregningsformål. De såkaldte bimålere, der anvendes til individuel forbrugsmåling i visse boligforeninger eller lignende, hvor boligforeningens forbrug afregnes samlet, vil ikke være omfattet af definitionen af aftagenummer. I sådanne boligforeninger eller lignende vil hovedmåleren, som måler elektriciteten til samlet afregning, være omfattet af begrebet aftagenummer. Se forarbejderne til § 1, nr. 1, i lov nr. 578 af 4. maj 2015.

Om målersteder som defineret i reglerne for gasforsyning, se evt. afsnit E.A.4.4 Naturgas, bygas og biogas mv. Naturgas og bygas mv. 

Tilladelse til ikke at anvende reglerne om omvendt betalingspligt

Virksomheder her i landet, der producerer gas eller elektricitet, kan efter anmodning til Skatteforvaltningen få tilladelse til ikke at anvende reglerne om omvendt betalingspligt ved leverancer af gas eller elektricitet til egne delregistreringer, jf. ML (momsloven) § 47, stk. 3, 2. pkt., der er videreforhandlere af gas eller elektricitet. Se ML (momsloven) § 46, stk. 3, 1. og 2. pkt.

Andre virksomheder her i landet, herunder videreforhandlere af gas eller elektricitet, der har udskilt eksportdelen i en særskilt delregistrering, jf. ML (momsloven) § 47, stk. 3, 2. pkt., kan efter anmodning til Skatteforvaltningen få tilladelse til ikke at anvende reglerne om omvendt betalingspligt ved leverancer af gas eller elektricitet til egne delregistreringer, der er videreforhandlere af gas eller elektricitet, når delregistreringen har været i kraft i mindst 1 år. Se ML (momsloven) § 46, stk. 3, 1. og 2. pkt.

Skatteforvaltningen kan nægte at give tilladelse, hvis Skatteforvaltningen er i besiddelse af oplysninger, som indikerer, at tilladelsen vil blive benyttet til momsunddragelse. Se ML (momsloven) § 46, stk. 3, 3. pkt.

Har en virksomhed tilladelse til ikke at anvende reglerne om omvendt betalingspligt ved salg til egne delregistreringer, der er videreforhandlere af gas eller elektricitet, skal der opkræves moms af leverancen, og delregistreringerne er fortsat omfattet af adgangen til forskudsvis udbetaling af overskydende moms. Se afsnit A.B.4.2.1.5 og D.A.14.1.6 Delregistrering ML § 47, stk. 3, 2. pkt..

Momsgrundlaget

Negative priselementer

Skatterådet kunne i SKM2015.626.SR bekræfte, at en række negative priselementer (balanceomkostninger, netomkostninger, producentgebyr og administrationsomkostning) ved spørgers køb af elektricitet er omfattet af den omvendte betalingspligt som negative priselementer ved opgørelsen af vederlaget for elektricitet leveret af vindmølleejere til spørger.

Elafgift

Som udgangspunkt opkræver staten elafgiften hos netvirksomhederne. Netvirksomhederne fakturerer elafgiften til elhandelsvirksomhederne, der viderefakturerer elafgiften til forbrugerne. Netvirksomhedernes fakturering af elafgift sker som led i fakturering af "engrosydelser" leveret af netvirksomhederne til elhandelsvirksomhederne. Faktureringen sker på baggrund af den mængde elektricitet, som elhandelsvirksomheden har leveret til forbrugere. Elhandelsvirksomheder, der udelukkende leverer elektricitet til andre elhandelsvirksomheder, får derfor som udgangspunk ikke tilfaktureret elafgift. Der er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at elafgift normalt ikke vil indgå i vederlaget for leverancer af elektricitet omfattet af omvendt betalingspligt.

Se også:

E.A.4.3.5.1 Virksomheder, der skal registreres*

E.A.4.3.7.1 Generelle opgørelses- og afregningsregler for registrerede virksomheder*

E.A.4.3.7.2 Særlige afgiftsforhold*

E.A.4.3.7.9 Opgørelse af afgift på elektricitet fra 1. april 2016: Netvirksomheder

*for elafgift

Negative elpriser

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at det momsmæssigt ikke er muligt at sælge til negative priser. Skattestyrelsen vil derfor anse en evt. negativ elpris (negativt samlet vederlag for en elleverance) som et vederlag for en ydelse bestående i, at aftageren af elektriciteten påtager sig en forpligtelse til at aftage elektriciteten. 

Administrative regler

Nedenfor følger henvisninger til administrative regler i tilknytning til omvendt betalingspligt for moms ved levering af gas eller elektricitet:

Dansk afgiftspligtig person, der leverer gas eller elektricitet med leveringssted i Danmark

Danske afgiftspligtige personer, der leverer gas eller elektricitet med leveringssted i Danmark, er underlagt særlige oplysningskrav til faktura. Se momsbekendtgørelsens § 59.

Leverandøren har bogføringspligt. Se momsbekendtgørelsens § 74, stk. 11, nr. 4.

Leverandøren skal i momsangivelsens rubrik C angive indenlandske leverancer af gas eller elektricitet, der er omfattet af omvendt betalingspligt for moms efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 11. Se momsbekendtgørelsens § 77, stk. 7, der henviser til momsbekendtgørelsens § 74, stk. 11, nr. 4.

Den betalingspligtige person

Den betalingspligtige person har en særskilt registreringspligt, hvis vedkommende i forvejen ikke er momsregistreret på et andet grundlag. Se ML (momsloven) § 50 b.

Se også

Se også om krav til fakturering, bogføring og regnskab, der generelt ligger til grund for omvendt betalingspligt for moms efter ML (momsloven) § 46, stk. 1, nr. 1-11:

Reglernes ikrafttrædelse og virkning

Indførelsen af reglerne om omvendt betalingspligt i tilfælde, hvor aftageren er en afgiftspligtig person her i landet, der er videreforhandler af gas eller elektricitet, og som modtager denne gas eller elektricitet fra en virksomhed her i landet, træder i kraft og har virkning fra og med den 1. juli 2015.

Se § 5, stk. 1, i lov nr. 578 af 4. maj 2015.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Dette skema viser relevante afgørelser på området.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2015.626.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at elektricitet produceret i juni 2015 og faktureret 20-25 dage efter udløbet af produktionsmåneden momsmæssigt kunne anses for leveret før 1. juli 2015. Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger kunne anvende de nye regler om omvendt betalingspligt for visse leveringer af elektricitet i forbindelse med alle korrektioner af tidligere afregninger, som vil blive foretaget efter 30. juni 2015, når den tidligere afregning og dermed korrektionen vedrører elektricitet leveret før 1. juli 2015. Skatterådet kunne derimod bekræfte, at en række negative priselementer (balanceomkostninger, netomkostninger, producentgebyr og administrationsomkostning) ved spørgers køb af elektricitet er omfattet af den omvendte betalingspligt som negative priselementer ved opgørelsen af vederlaget for elektricitet leveret af vindmølleejere til spørger.

Se evt. afsnit D.A.4.1.2 Levering mod vederlag om levering, D.A.7.2.4 Modifikation: Faktureringstidspunktet ML § 23, stk. 2 om periodisering, og D.A.8.1.1.1.3 om opgørelsen af momsgrundlaget.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.