Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.5.7.1 Underholdning ML § 42, stk. 1, nr. 5

Indhold

Virksomheder kan ikke fradrage moms af indkøb mv., som vedrører underholdning.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Eksempler
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Moms af udgifter til underholdning er ikke fradragsberettiget. Se ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5.

Eksempler

Der er flere eksempler fra retspraksis på vurderingen af, hvornår der er tale om underholdning. Følgende tilfælde er ikke underholdning:

  1. Fodboldbilletter
  2. Underholdning i storcenter

Ad a) Fodboldbilletter

Afgørelsen af, om hvorvidt der kan foretages fradrag for moms af det beløb, som en sponsor har betalt for billetter mv. i forbindelse med sponsorkontrakter, må træffes på grundlag af den brug, som sponsor har gjort af billetterne. Det forhold, at billetter giver adgang til underholdning i form af fodboldkampe, medfører ikke i sig selv, at købet af dem vedrører "underholdning", jf. ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5. Se SKM2006.398.HR.

Ad b) Underholdning i storcenter

Den brug, som storcenterforeningen gør af de omhandlede udgifter, kan ikke karakteriseres som underholdning efter ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5. En storcenterforenings udgifter til underholdning af storcentrets kunder, har en direkte tilknytning til og er en forudsætning for de ydelser, som storcenterforeningen i medfør af ML § 4 leverer til storcenterforeningens medlemmer. Storcenterforeningen har altså fradrag for moms af udgift til underholdning af centrets kunder. Se SKM2009.666.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2006.398.HR

Sagen handlede om i hvilket omfang der kunne foretages fradrag for moms af det beløb, som B A/S (sponsor) havde betalt for billetter mv. i forbindelse med sponsorkontrakter. Højesteret fandt at der måtte træffes afgørelse på grundlag af den brug, sponsor havde gjort af billetterne.
Det forhold, at billetterne gav adgang til underholdning i form af fodboldkampe, medførte ikke i sig selv, at købet af dem vedrørte "underholdning", jf. ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5.

Højesteret stadfæstede i SKM2006.398.HR landsrettens dom SKM2003.401.ØLR for så vidt angik punktet vedrørende underholdning.

Landsskatteretsafgørelser

SKM2009.666.LSR

Sagen handlede om en storcenterforenings fradragsret for købte ydelser. Retten fandt at det afgørende for en fradragsret var den brug, som storcenterforeningen har gjort af ydelserne. Retten finder endvidere, at de omhandlede udgifter havde en direkte tilknytning til og var en forudsætning for de ydelser, som storcenterforeningen i medfør af ML (momsloven) § 4 leverede til dens medlemmer. De omhandlede udgifter måtte derfor for storcenterforeningen anses for at være af strengt erhvervsmæssig karakter. Retten fandt derfor ikke, at den brug, som storcenterforeningen gjorde af de omhandlede udgifter, kunne karakteriseres som underholdning i henhold til ML (momsloven) § 42, stk. 1, nr. 5. Storcenterforeningen havde altså fradrag for moms af storcenterforeningens udgift til underholdning af centrets kunder.

Landsskatteretten ændrede det tidligere bindende svar i SKM2008.419.SR.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.