Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.4.4.2 Kort om ML § 39

Indhold

Dette afsnit beskriver kort den særlige regel i ML § 39 om opgørelse af delvis fradragsret for moms ved opførelse af bygning og delvis fradragsret for moms ved ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Derudover indeholder afsnittet en fastlæggelse af begrebet fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Opførelse af bygninger ML (momsloven) § 39, stk. 1
  • Sondring mellem ML § 38 og ML (momsloven) § 39
  • Ombygning, reparation og vedligeholdelse af bygninger ML (momsloven) § 39, stk. 3 og 4
  • Begrebet fast ejendom
  • Forholdet til EU-retten
  • Oversigt over domme, kendelser, SKM-meddelelser mv.

Opførelse af bygninger ML (momsloven) § 39, stk. 1

Moms af udgifter til opførelse af bygninger med blandede lokaler, kan fradrages efter et skøn over byggeomkostningerne for virksomhedens lokaler i forhold til de samlede byggeomkostninger. Se ML (momsloven) § 39, stk. 1.

Hvis lokalerne til de forskellige former for anvendelse er af samme standard, kan fordelingen foretages på grundlag af forholdet mellem etagearealet af virksomhedens lokaler og bygningens samlede etageareal.

Se afsnit D.A.11.4.4.6 Opførelse af bygninger ML § 39, stk. 1 om opførelse af bygninger ML (momsloven) § 39, stk. 1.

Sondring mellem ML (momsloven) § 38 og ML (momsloven) § 39

ML (momsloven) § 39 omhandler opgørelse af delvis fradragsret for moms ved opførelse af bygning med blandede lokaler. ML (momsloven) § 38 omhandler opgørelse af delvis fradragsret for moms ved opførelse af bygning med blandet anvendte lokaler. Se afsnit D.A.11.4.4.5 Sondring mellem ML § 38 og ML § 39 om sondring mellem ML (momsloven) § 38 og ML (momsloven) § 39.

Ombygning, reparation og vedligeholdelse af bygninger ML (momsloven) § 39, stk. 3 og 4

Moms af udgifter til ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder i bygninger med blandede lokaler, kan fradrages hvis momsen direkte vedrører virksomhedens lokaler. Se ML (momsloven) § 39, stk. 3.

Moms af udgifter til ombygnings-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder, som ikke direkte kan henføres til bygningens enkelte lokaler (fx udvendig vedligeholdelse), kan fradrages med den andel, der svarer til forholdet mellem etagearealet af virksomhedens lokaler og bygningens samlede etageareal. Se ML (momsloven) § 39, stk. 4.

Se afsnit D.A.11.4.4.7 Ombygning, reparation og vedligeholdelse af bygninger ML § 39, stk. 3 og 4 om ombygning, reparation og vedligeholdelse af bygninger, ML (momsloven) § 39, stk. 3 og 4.

Begrebet fast ejendom

Der er ikke i momsloven eller tilknyttede retsforskrifter fastsat regler for sondringen mellem fast ejendom og inventar (driftsmateriel). Begrebet fast ejendom må derfor defineres i andre love, herunder især reglerne i skattelovgivningen, dvs. vurderingsloven og afskrivningsloven. Se MNA1990, 1301.

Ifølge Momsnævnets afgørelse 1301/90 må begrebet fast ejendom derfor fortolkes eller fastlægges efter denne definition.

Der er et eksempel fra retspraksis på, hvornår der er tale om fast ejendom omfattet af ML (momsloven) § 39:

Halmfyringsanlæg og andre alternative energianlæg skal efter fast skattemæssig praksis anses som sædvanligt tilbehør til den faste ejendom. Fradragsretten for moms ved anskaffelsen af fyringsanlæg skal altså opgøres efter ML (momsloven) § 39 om fast ejendom. Det betyder, at der er fuld fradragsret for moms af et halmfyr, der placeres i en bestående driftsbygning, jf. ML (momsloven) § 39, stk. 4 om ombygning. Se TfS1997, 527TSS. Se MNA1990, 1301.

Se også

Se også afsnit D.A.5.9.2 Definition: Fast ejendom om definition af begrebet fast ejendom

Forholdet til EU-retten

ML (momsloven) § 39 er ikke i modstrid med EU-retten, men kan opretholdes som følge af standstill-bestemmelsen i momssystemdirektivets artikel 176 (tidligere 6. momsdirektivs artikel 17, stk. 6). Se SKM2008.671.LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretsafgørelser

SKM2008.671.LSR

Landsskatteretten vurderede, at de danske særregler om fradragsret for moms vedrørende bygninger medfører en indskrænkning af virksomhedens valgfrihed, som synes uforenelig med EF-domstolens afgørelser i bl.a. sag C-269/00 (Seeling), sag C-434/03 (P. Charles og T.S. Charles-Tijmens) og senest sag C-72/05 (Wollny).

De danske regler må imidlertid antages at kunne opretholdes som følge af momssystemdirektivets artikel 176 (tidligere 6. momsdirektivs artikel 17, stk. 6).

Landsskatteretten lagde derudover vægt på, at der kun er tale om udelukkelse af en afgrænset kategori af udgifter defineret ud fra "arten af de erhvervede leveringer" (dvs. bygninger mv.) snarere end deres anvendelse, jf. generaladvokatens udtalelse i sag C-403/03, præmis 101. Betingelsen i EF's 2. momsdirektivs artikel 11, stk. 4, anses derfor også for opfyldt.

MNA1990, 1301

Momsnævnet udtalte, at der i momsloven eller tilknyttede retsforskrifter ikke er fastsat regler for sondringen mellem fast ejendom og inventar (driftsmateriel). Begrebet fast ejendom må derfor fortolkes eller fastlægges i overensstemmelse med dette begreb i andre love, herunder især reglerne i skattelovgivningen, dvs. vurderingsloven og afskrivningsloven.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.