Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.1.8.4 Transportskader

Transport på sælgers risiko

Hvis varer går tabt under en transport, som sker på sælgers risiko, skal sælger ikke betale moms af varen. Herved stilles både sælger og køber, som om aftalen aldrig var indgået. Det tab, som eventuelt skal erstattes af fragtfører (eller forsikringsselskabet), er derfor varens pris uden moms.

Sælger betragtes som skadelidt.

Er varerne beskadiget, skal sælger kun betale moms af den pris, som køberen betaler. Se ML (momsloven) § 27.

Transport på købers risiko

Hvis varer går tabt eller bliver beskadiget under en tranport, som sker på købers risiko, kan køberen fradrage købsmoms på varerne, hvis køberen har fradragsret. Herved stilles køber og sælger, som om salget har fundet sted. Sælger skal betale salgsmoms, og køber kan fradrage købsmomsen.

Det tab, som eventuelt skal erstattes, er derfor varens købspris ekskl. moms. Det gælder, uanset om betalingen modtages helt eller delvist fra et forsikringsselskab, som køberen har tegnet transportforsikring hos.

Køber betragtes som skadelidt.

Transport på transportvirksomhedens risiko

Moms af omkostninger til udbedring af skader på forsendelser, hvor transportvirksomheden bærer risikoen for varerne, behandles i afsnit D.A.11.1.8.2 Skader udbedret af skadelidte om skader udbedret af skadelidte og D.A.11.1.8.3 Skader dækket/udbedret af skadevolder om skader dækket/udbedret af skadevolder.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.