Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.11.1.8.1 Kort om skader og erstatninger

Det er karakteristisk for skader og erstatninger, at skadevolder leverer en ny vare/ydelse eller udbetaler et erstatningsbeløb som kompensation for den tabte eller mangelfulde vare/ydelse. Da moms som udgangspunkt kun skal beskatte værditilvæksten, opstår spørgsmålet om, hvordan momsen af den kompenserende vare /ydelse eller det udbetalte erstatningsbeløb skal behandles momsmæssigt.

Fradragsret for moms af omkostninger til udbedring af skader er ikke lovfæstet, men reguleret dels af domstolspraksis, dels af administrativ praksis.

Udgangspunktet er, at den skadelidte virksomhed har fradrag for momsen af udbedringsomkostningerne, forudsat, at den er momsregistreret og har fuld momsfradragsret for købsmomsen. Se afsnit D.A.11.1 Generelle betingelser for fradragsret om de generelle betingelser for momsfradragsret.

Hvis den skadelidte ikke er momsregistreret eller ikke har fuld fradragsret for købsmomsen, kan den skadevoldende virksomhed i stedet få momsfradragsret, hvis denne er momsregistreret og skaden vedrører skadevolders momspligtige virksomhed. Se afsnit D.A.11.1.8.2 Skader udbedret af skadelidte om skader udbedret af skadelidte.

Ved "skadelidt" forstås den, der ejer de beskadigede/tabte ting. Det gælder også i forbindelse med beskadigelse/tyveri af varer, som er udlejet eller leaset, selv om lejeren påtager sig erstatningsansvar for skader på eller tyveri af det lejede udstyr.

Bemærk

Efter Skattestyrelsens opfattelse kan et leasingselskab ikke anses for at være skadevolder, når en leasingtager forvolder skade med et leaset køretøj. Den skadevoldende virksomhed skal anses som den part, der har været involveret i selve skaden, fx en håndværkervirksomhed, der i forbindelse med de momspligtige aktiviteter har påkørt en personbil med firmaets varevogn.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

 Mn. 152/68

Genoprettelse af skader

I tilfælde, hvor der sker skade på en registreret virksomheds varelager eller driftsmidler, herunder bygninger, kan virksomheden medregne afgiften på indkøb, reparationer mv. til genoprettelse af skaden til den indgående afgift i samme omfang, som virksomheden efter reglerne i lovens §§ 15 og 16 kan medregne afgiften på indkøb mv. af de pågældende varer og driftsmidler til den indgående afgift.

Dette gæler, uanset om virksomheden (skadelidte) selv må bære tabet ved skaden, eller om den kan få tabet dækket ved erstatning fra en skadevolder eller et forsikringsselskab.

Det tab, der i sidstnævnte tilfælde skal erstattes, bliver således værdien (genanskaffelsesprisen, reparationsprisen) uden afgift.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.