Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.10.4 Baggrundsviden om momsfritagelserne i ML §§ 34-36

Indhold

Dette afsnit giver en generel introduktion til momsfritagelserne i ML §§ 34-36.

Afsnittet indeholder:

  • Momsfritagelserne i ML §§ 34-36
  • Forskelle og ligheder mellem ML §§ 34-36 momsfritagelser og ML § 13 momsfritagelser
  • Fortolkning af momsfritagelsesbestemmerne.

Momsfritagelserne i ML (momsloven) §§ 34-36

Momsfritagelserne i ML §§ 34-36 fritager en række leverancer af varer og ydelser samt en række erhvervelser og indførsler af varer og tilknyttede ydelser for moms. Momsfritagelserne er fastsat på grundlag af de bagvedliggende momsfritagelsesbestemmelser i Direktiv 2006/112/EF (momssystemdirektivet), først og fremmest direktivets artikler 138-166.

De konkrete momsfritagelser for leverancer er beskrevet i afsnit D.A.10.1 Leverancer ML § 34 og ML § 34 b.

Momsfritagelserne i forbindelse med erhvervelser er beskrevet i afsnit D.A.10.2 Erhvervelser ML § 35.

Momsfritagelser i forbindelse med indførsel af varer og visse tilknyttede ydelser er beskrevet i afsnit D.A.10.3 Indførsel ML § 35 a og ML § 36.

Forskelle og ligheder mellem ML (momsloven) §§ 34-36 momsfritagelser og ML (momsloven) § 13 momsfritagelser

Momsfritagelserne i ML §§ 34-36 adskiller sig fra momsfritagelserne i ML § 13 (momssystemdirektivets artikler 132-136) ved, at ML § 13 momsfritagelserne er fritagelser for aktiviteter, fx skoleundervisning, mens ML §§ 34-36 momsfritagelserne som udgangspunkt er fritagelser for konkrete leverancer i forbindelse med i øvrig momspligtig virksomhed.

Som udgangspunkt er der ikke fradragsret for købsmoms i forbindelse med aktiviteter fritaget efter ML (momsloven) § 13. Der er derimod fradragsret for den købsmoms, der vedrører momsfritagne leverancer efter ML §§ 34-36.

Det betyder, at leverancer mv., der er momsfritagne efter ML §§ 34-36 i praksis sker til 0-momssats (formelt set er der dog tale om momsfritagelser, ikke 0-sats). De pågældende transaktioner bliver hermed helt fritaget for momsbelastning i modsætning til de aktiviteter, der er momsfrie efter ML § 13.

Bemærk

En del af de virksomheder, der er momsfritaget efter ML § 13, er omfattet af lønsumsafgiftspligten. Læs mere om de lønsumsafgiftspligtige virksomheder i afsnit D.B.2 Lønsumsafgiftspligtige virksomheder LAL § 1 og § 2 a.

Fortolkning af momsfritagelsesbestemmerne

For en beskrivelse af EU-domstolens praksis for fortolkningen af momsfritagelsesbestemmelserne, se afsnit D.A.5.23 Salg af virksomhedens driftsmidler m.m. ML § 13, stk. 2.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.