Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.10.3.4 Indførsel af varer, hvor leverancer af tilsvarende varer her i landet er fritaget for moms ML § 36, stk. 1, nr. 4

Indførsel af varer er fritaget for moms, når leverancer af tilsvarende varer her i landet kan foretages momsfrit. Se ML (momsloven) § 36, stk. 1, nr. 4.

Bestemmelsen ligestiller indførsel af varer med leverancer foretaget her i landet. Bestemmelsen gennemfører Momssystemdirektivets artikel 143, stk. 1, litra a) i dansk ret.

Leverancer af varer her i landet omfattet af ML (momsloven) § 13 er fritaget for moms. Det drejer sig eksempelvis om varer leveret i nær tilknytning til kulturelle aktiviteter og varer leveret i forbindelse med afholdelse af velgørende arrangementer. Se afsnit D.A.5 Momsfritagelser uden fradragsret Momsfritagelser uden fradragsret.

Indførsel af varer eksempelvis i nær tilknytning til kulturelle aktiviteter og i forbindelse med afholdelse af velgørende arrangementer er derfor også fritaget moms, dog under de samme betingelser som følger af ML (momsloven) § 13.

Endvidere er leverancer af varer her i landet omfattet af ML (momsloven) § 34 fritaget for moms. Det drejer sig eksempelvis om nødvendigt udstyr til brug om bord på skibe i udenrigsfart og brændstof til disse. Se afsnit D.A.10.1 Leverancer ML § 34 og ML § 34 b Leverancer ML (momsloven) § 34.

Indførsel af eksempelvis nødvendigt udstyr til brug om bord på skibe i udenrigsfart og brændstof til disse er derfor også fritaget for moms, dog under de samme betingelser som følger af ML (momsloven) § 34.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2016.65.SR

Skatterådet bekræfter, at ejeren af et luftfartøj kan importere luftfartøjet momsfrit. Skatterådet bekræfter, at ejerens samarbejdspartner kan importere luftfartøjet momsfrit. Samarbejdspartneren udbyder fartøjet til charterkunder til charterflyvning i samarbejdspartnerens eget navn, men for spørgers regning. Dette kan efter en konkret vurdering momsmæssigt sidestilles med, at samarbejdspartneren lejer fartøjet af spørger med henblik på at udføre transportydelser. Det forudsættes, at SKAT på tidspunktet for importen anerkender samarbejdspartneren som et flyselskab, der overvejende mod betaling flyver i udenrigsfart.

SKM2013.581.SR

Skatterådet bekræftede, at en udenlandsk statsinstitution kunne importere et fly momsfrit.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.