Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.10.1.8.5.1 Københavns Frihavn

Registrerede virksomheder, der leverer EU-varer momsfrit til oplæggelse i Københavns Frihavn, skal, når der ikke udfyldes en udførselsangivelse, anføre på faktura eller, såfremt dette ikke foreligger, andet handelsdokument, at varerne er bestemt til momsfri oplæggelse i Københavns Frihavn. Se momsbekendtgørelsens § 136, stk. 1.

Lagerindehaveren skal opfylde kravene til regnskaber mv. i TBEK. I virksomhedens regnskab skal desuden være angivet varernes EU-status. Lagerindehaveren skal endvidere notere den fraførende virksomheds momsregistreringsnummer. Se momsbekendtgørelsens § 136, stk. 2.

Registrerede virksomheder, der foranlediger, at EU-varer, der har været oplagt momsfrit i Københavns Frihavn, fraføres fra frihavnen, skal ved fraførslen anføre momssbeløbet efter ML (momsloven) § 11 a på kontoen for udgående moms. Ved direkte transport fra Frihavnen til andre EU-lande eller til steder uden for EU finder momslovens samt toldlovens bestemmelser om EU-leverancer samt om leverancer til steder uden for EU anvendelse. Se momsbekendtgørelsens § 136, stk. 3.

For en beskrivelse af reglerne for oplæggelse af ikke-EU-varer i Københavns Frihavn, se afsnit F.A.22 Frizoner.

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.