Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.10.1.8.3.6 Fritagelse for levering af varer og ydelser i forbindelse med leveringen af varer under forsendelse og af varer, der er omfattet af fuldstændig toldfritagelse ved midlertidig indførsel

Levering af varer og ydelser i forbindelse med leveringen af følgende varer er fritaget for moms;

  • varer, der ved indførslen er henført under en ordning vedrørende intern fællesskabsforsendelse eller vedrørende ekstern forsendelse, og som fortsat er omfattet af ordningen,

  • varer, der ved indførslen er henført under midlertidig indførsel med fuldstændig toldfritagelse, og som fortsat er omfattet af ordningen.

Det betyder, at andre varer og ydelser, som i overensstemmelse med toldreglerne for de pågældende ordninger leveres i forbindelse med leveringen af varer omfattet af ordningerne, kan leveres momsfrit. Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 20, forarbejderne til lov nr. 1532 af 27. december 2014, § 19, nr. 4, og Momssystemdirektivets artikel 161.

Se også

For en beskrivelse af de omfattede ordninger, se afsnit D.A.10.1.8.5 Beskrivelse af ordningerne.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.