Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.10.1.8.2 Generelt om fritagelserne

Reglerne om momsfritagelse for levering af varer, der er bestemt til at blive eller er oplagt i Københavns Frihavn, oplagt på et afgiftsoplag, et toldoplag, eller omfattet af visse særlige toldordninger, skal ses i sammenhæng med reglerne for de pågældende ordninger. Omfanget af momsfritagelsen bestemmes derfor ikke alene af fritagelsesreglerne, men også af reglerne for ordningerne. Tilsvarende gælder for reglerne for fritagelse for levering af varer og ydelser i forbindelse med de oplagte varer mv.

At omfanget af momsfritagelsen ikke alene bestemmes af fritagelsesreglerne, men også af reglerne for ordningerne, betyder bl.a., at fritagelserne for visse ordningers vedkommende alene finder anvendelse på ikke-EU-varer (varer fra steder uden for EU), medens fritagelserne for afgiftsoplags vedkommende alene finder anvendelse på EU-varer.

For alle ordningernes vedkommende er der momsfritagelse for levering af varerne og for levering af ydelser i forbindelse med levering af varerne. For nogle ordningers vedkommende er der også momsfritagelse for levering af varer og ydelser til brug for de varer, som er oplagt mv.

Se også

Se også

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.