Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.10.1.2.3 Levering af arbejdsydelser på varer til udførsel, ML § 34, stk. 1, nr. 6

Levering af arbejdsydelser på varer, som efter behandlingen transporteres til et sted uden for EU, er fritaget for moms. Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 6.

Det er dog en betingelse for momsfritagelsen, at varen transporteres af enten leverandøren af ydelsen eller af en aftager, som er etableret i udlandet.

Kun hvis aftageren forestår transporten, stilles der krav om, at denne skal være etableret i udlandet. Hvis leverandøren forestår transporten, stilles der således ingen betingelser om aftagerens etableringsforhold.

Bestemmelsen anvendes bl.a. i forbindelse med reparation af løsøregenstande, og det er som hovedregel uden betydning for momsfritagelsen, for hvis regning arbejdsydelsen udføres.

Reparationsarbejde og istandsættelse af en vare/genstand kan finde sted momsfrit uanset, om varen altid har befundet sig inden for EU, når blot varen/genstanden efter reparationen og/eller istandsættelsen transporteres til et sted uden for EU.

Reparationsarbejde, ombygning mv. på lystfartøjer fra lande uden for EU og erhvervsfartøjer hjemmehørende uden for EU med en bruttotonnage på under 5 t eller en bruttoregistertonnage på under 5 t kan ske momsfrit, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • værftet eller den, der foretager reparationsarbejdet på fartøjet, skal før indførslen søge SKAT om en bevilling til midlertidig told- og momsfrihed for lystfartøjer
  • reparationsarbejdet mv. sker for udenlandsk regning og
  • fartøjet udføres efter endt reparation til steder uden for EU.

Rent fysisk træning af heste, der er midlertidigt indført til Danmark, anses for en momsfri arbejdsydelse, hvis hesten efter træningen bliver transporteret til et sted uden for EU af træneren eller en aftager etableret i udlandet. Se SKM2008.445.SKAT

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Skatterådet

SKM2015.604.SR

Skatterådet bekræfter, at Spørger - et autoværksted - kan sælge service- og reparationsydelser på motorkøretøjer uden moms efter ML § 34, stk. 1, nr. 6, hvis motorkøretøjet efter endt reparation forlader EU. SKAT afgiver endvidere en vejledende udtalelse i forhold til dokumentationen for at motorkøretøjet har forladt EU.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.