Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.10.1.1.7.7 Væbnede styrker fra EU-lande ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra ►d◄

Indhold

Dette afsnit handler om momsfritagelse ved levering af varer og ydelser til brug for væbnede styrker fra EU-lande, når disse deltager i en forsvarsindsats, der udføres uden for egen medlemsland , og med henblik på at gennemføre en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP).

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag
  • Regel.

Lovgrundlag

ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 14, litra d) har følgende ordlyd:

"§ 34. Følgende leverancer af varer og ydelser er fritaget for afgift: (...)

14) Levering af:

d) Varer og ydelser, der har et andet EU-land som destination, og som er bestemt til væbnede styrker fra ethvert EU-land bortset fra EU-bestemmelseslandet selv, til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, og i det omfang de pågældende er berettiget til afgiftsfritagelse i værtslandet, og for varers vedkommende, hvis varerne transporteres til det pågældende EU-land."

Momsfritagelsen blev indført ved § 5, nr. 10, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og trådte i kraft den 1. juli 2022.

Momssystemdirektivet artikel 151, stk. 1, litra bb) har følgende ordlyd:

"Artikel 151 

1. Medlemsstaterne fritager følgende transaktioner: (...)

bb) levering af varer og ydelser, der har en anden medlemsstat som destination, og som er bestemt til væbnede styrker fra enhver anden medlemsstat end bestemmelsesmedlemsstaten selv, til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager dem, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik".

Regel

Levering af varer og ydelser, der har et andet EU-land som destination, og som er bestemt til væbnede styrker fra ethvert EU-land, bortset fra EU-bestemmelseslandet selv, til brug for disse styrker eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner, når disse styrker deltager i en forsvarsindsats, der udføres med henblik på gennemførelsen af en EU-aktivitet under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, er momsfritaget. Det gælder i det omfang de pågældende er berettiget til afgiftsfritagelse i værtslandet, og for varers vedkommende, hvis varerne transporteres til det pågældende EU-land.

Når levering af varer og ydelser sker til væbnede styrker i pågældendes eget medlemsland, vil leveringen ikke være omfattet af momsfritagelsen. Fx vil der efter bestemmelsen kunne ske momsfritagne leveringer til franske styrker i Tyskland og til tyske styrker i Frankrig, men ikke til franske styrker i Frankrig eller til tyske styrker i Tyskland.

Fritagelsen finder anvendelse på leveringer til andre EU-lande. Hvis leveringerne sker til væbnede styrker, der befinder sig i Danmark, vil der i stedet blive givet momsgodtgørelse.

Se det nye ML (momsloven) § 45, stk. 4, indsat ved § 5, nr. 14, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og afsnit D.A.12 Momsgodtgørelse ML § 45 om momsgodtgørelse.

Se også det nye ML (momsloven) § 36, stk. 4, indsat ved § 5, nr. 11, i lov nr. 1240 af 11. juni 2021, om fritagelse for importmoms ved indførsel af varer, der foretages af væbnede styrker fra andre EU-lande. Se afsnit D.A.10.3.9 Indførsel af varer, materiel og udstyr til brug for forsvar ML § 36, stk. 4-6.

Det er hensigten med de nye fritagelses- og godtgørelsesbestemmelser, at der skal ske fritagelse for moms i samme omfang, som der sker afgiftsfritagelse og -godtgørelse for NATO-landes væbnede styrker.

Bemærk

Virksomheden skal være i besiddelse af en gyldig fritagelsesattest for, at salget kan ske momsfrit. Se afsnit D.A.10.1.1.7.6.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.