Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.10.1.1.7.5 Britiske styrker på Cypern ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra f

Varer og ydelser kan leveres momsfrit til:

  • Det Forenede Kongeriges væbnede styrker, der er udstationeret på øen Cypern i medfør af traktaten om oprettelse af Republikken Cypern af 16. august 1960, når disse varer og ydelser er bestemt til brug for styrkerne eller det civile personale, der ledsager disse, eller til forsyning af deres messer og kantiner. Fritagelsen er betinget af, at de pågældende er berettiget til momsfritagelse i Republikken Cypern. For varers vedkommende er fritagelsen betinget af, at varerne transporteres til Republikken Cypern.

Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 14, litra f. Bestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, første afsnit, litra e) og andet afsnit.

Bemærk

Virksomheden skal være i besiddelse af en gyldig fritagelsesattest for, at salget kan ske momsfrit. Se afsnit D.A.10.1.1.7.6 Fritagelsesattest.

Bestemmelsen blev indsat i momsloven ved lov nr. 277 af 27. marts 2012 med virkning fra 1. april 2012. Før da blev britiske styrker på Cypern anset for omfattet af momsfritagelsen i ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 14, litra c. Se evt. D.A.1.1.7.3 i Den juridiske vejledning 2012-1.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.