Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

D.A.10.1.1.7.2 EU-organer og -institutioner ML § 34, stk. 1, nr. 14, litra b

Varer og ydelser kan leveres momsfrit til:

  • Det Europæiske Fællesskab
  • Det Europæiske Atomenergifællesskab
  • Den Europæiske Centralbank
  • Den Europæiske Investeringsbank
  • De organer, der er oprettet af EU, og som er omfattet af protokollen af 8. april 1965 om De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, for så vidt fritagelsen ikke medfører konkurrenceforvridning. Fritagelsen indrømmes inden for de grænser og på de betingelser, som er fastsat i protokollen og ved aftaler om gennemførelse af protokollen og aftaler om hjemsted.

Se ML (momsloven) § 34, stk. 1, nr. 14, litra b. Bestemmelsen svarer til Momssystemdirektivets artikel 151, stk. 1, første afsnit, litra aa) og andet afsnit.

Der er efter bestemmelsen momsfritagelse for leverancer til EU-Kommissionen. Momsfritagelsen for leverancer til EU-Kommissionen gælder både leverancer til Kommissionens kontorer i Danmark og i udlandet. Momsfritagelsen er dog begrænset til de danske leverandører, som har indgået kontrakt direkte med Kommissionen. Fritagelsen gælder altså ikke for underleverancer til den virksomhed, som er kontraktpart med Kommissionen.

Bemærk

Virksomheden skal være i besiddelse af en gyldig fritagelsesattest for, at salget kan ske momsfrit. Se afsnit D.A.10.1.1.7.6 Fritagelsesattest.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.