Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.3.5 Ejendomsværdiskat af bolig i egen ejendom

Indhold

Dette afsnit handler om:

Reglerne om ejendomsværdiskat beskrevet i dette afsnit har virkning fra og med det skatteår eller indkomstår, hvor den endelige beskatning sker på grundlag af nye ejendomsvurderinger foretaget efter EVL (ejendomsvurderingsloven) §§ 5 eller 6.

Almindelig vurdering efter EVL (ejendomsvurderingsloven) § 5 skal for ejerboliger første gang foretages pr. 1. januar 2020. For visse ejerboliger og for andre ejendomme end ejerboliger, skal almindelig vurdering efter EVL (ejendomsvurderingsloven) § 5 foretages første gang pr. 1. marts 2021. For ejerboliger, der opfylder betingelserne i EVL (ejendomsvurderingsloven) § 6, vil omvurdering i 2021 ske pr. 1. marts. Se § 81, stk. 7, indsat ved lov nr. 2227 af 29. december 2020.

Den almindelige vurdering efter EVL (ejendomsvurderingsloven) § 5 for ejerboliger pr. 1. januar 2020 vil som følge af overgangsreglen i EVL (ejendomsvurderingsloven) § 87 a som indsat ved lov nr. 1597 af 28. december 2022 ikke kun danne grundlag for ejendomsværdibeskatningen i indkomståret 2021 og 2022, men også for indkomståret 2023. Den almindelige vurdering efter EVL (ejendomsvurderingsloven) § 5 for visse ejerboliger og andre ejendomme end ejerboliger, der vurderes pr. 1. marts 2021, vil danne grundlag for ejendomsværdibeskatningen i indkomståret 2022 og 2023. Se EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4 a, stk. 1, nr. 1, som efterfølgende er ændret ved § 3, nr. 3, i lov nr. 1580 af 27. december 2019 og § 3, nr. 1, i lov nr. 1597 af 28. december 2022. 

For ejendomme, hvor der er foretaget om- eller tilbygning, nybygning mv., som ikke er omfattet af vurderingen i året før indkomståret, vil ejendomsvurderingen for indkomståret danne grundlag for ejendomsværdibeskatningen i indkomståret. Se EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4 a, stk. 2, som efterfølgende er ændret ved § 3, nr. 4, i lov nr. 1580 af 27. december 2019 og § 3, nr. 2, i lov nr. 1597 af 28. december 2022, herunder i forhold til sammenhængen med EVL (ejendomsvurderingsloven) § 87 a.

Hvis vurderingen for indkomståret for en ejendom, der er omfattet af pligten til at betale ejendomsværdiskat, ikke er udsendt inden for oplysningsfristen for indkomståret, vil der blive opgjort en foreløbig ejendomsværdiskat på baggrund af beregningsgrundlaget i året før indkomståret. Se EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4 a, stk. 6, som efterfølgende er ændret ved § 3, nr. 3, i lov nr. 1597 af 28. december 2022.

For ejendomme, der ikke har et beregningsgrundlag i året før indkomståret, vil der blive ansat et foreløbigt beregningsgrundlag. Til brug for beskatningen for indkomståret 2023, hvor der anvendes en vurdering efter EVL (ejendomsvurderingsloven) § 87 a, fastsættes det foreløbige beregningsgrundlag dog i det prisniveau, der anvendes ved vurderingen pr. 1. januar 2020. Se EVSL (ejendomsværdiskatteloven) § 4 a, stk. 7, som efterfølgende er ændret ved § 2, nr. 2, i lov nr. 2227 af 29. december 2020 og § 3, nr. 4, i lov nr. 1597 af 28. december 2022. Ejendomsværdiskatten på baggrund af foreløbige beregningsgrundlag vil blive reguleret, når den endelige vurdering foreligger.

For en beskrivelse af reglerne om ejendomsværdiskat for 2022 henvises til Den juridiske vejledning 2022-2 afsnit C.H.3.5 Ejendomsværdiskat af bolig i egen ejendom.

►Ved Lov nr. 678 af 3. juni 2023 er der vedtaget en ny ejendomskattelov, der moderniserer reglerne på ejendomsbeskatningsområdet ved at gennem- og sammenskrive gældende love på området. Loven træder i kraft den 1. juli 2023 og har virkning fra og med den 1. januar 2024. Reglerne i denne lov indarbejdes i Den juridiske vejledning 2024-1.◄

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.