Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.3.3.7 Timeshare-lejligheder

Indhold

Dette afsnit handler om indtægter og udgifter på visse timeshare-lejligheder.

Afsnittet indeholder:

  • Definition
  • Hvilke timeshare-lejligheder?
  • Ejendomsværdiskat af timeshare-lejlighed
  • Udleje af timeshare-lejlighed hele året

Definition

Timeshareordningerne går ud på at udbyde brugen af ferielejligheder mv. i bestemte uger af året. Konstruktionerne af forholdet mellem udbyderne - selve projektet - og køberne er imidlertid højst forskellige fra det ene projekt til det andet.

Typisk er der tale om, at ejeren har

  • skøde på en andel af fx en ferielejlighed
  • brugsret knyttet til aktier i et selskab, der ejer lejligheden, eller
  • en brugsret, der i de fleste henseender minder om egentlig "udlejning", dvs. uden skøde, aktier mv.

Hvilke timeshare-lejligheder?

Dette afsnit handler om arrangementer, hvor der er tale om en egentlig og direkte ejendomsret til en ejendom (ferielejlighed).

Ejerne ejer en ideel anpart af ejendommen. Ejendommen ejes derfor i sameje med de øvrige ejere.

Ejendomsværdiskat af timeshare-lejlighed

Ejere af timesharelejligheder med skøde på lejligheden er ejere af den lejlighed, de har brugsret til.

Ejerne er derfor som udgangspunkt omfattet af reglerne i ejendomsværdiskatteloven.

Ejerne skal derfor hver især betale ejendomsværdiskat, der svarer til den del af ejendommen, som de ejer, og for den periode, som den enkelte ejer har brugsret til.

Udleje af timeshare-lejlighed hele året

Hvis andelen af ejendommen udelukkende benyttes til udlejning, beregnes der ikke ejendomsværdiskat.

Derimod beskattes lejeindtægten som almindelig indkomst.

Ejendommens driftsresultat opgøres efter samme regler som for udlejningsejendomme.

Resultatet af udlejningen skal medregnes ved opgørelsen af den personlige indkomst.

Renter med videre fratrækkes ved opgørelse af kapitalindkomsten.

Se afsnit (C.H.3.2 Udlejningsejendomme med videre) om udlejningsejendomme med videre.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.