Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.3.3.5 Bygninger på lejet grund

Indhold

Dette afsnit handler om hvordan indtægter og udgifter til bygninger på lejet grund skattemæssigt skal behandles.

Afsnittet indeholder:

  • Indtægter
  • Udgifter
  • Kolonihavehuse.

Indtægter

Indtægter på bygninger på lejet grund medregnes ved indkomstopgørelsen efter samme regler som for indtægter på bygninger på egen grund.

Se afsnit (C.H.3.2.2 Indtægter på fast ejendom) om indtægter på fast ejendom.

Udgifter

Udgifter, der er afholdt på bygninger på lejet grund kan opgøres og beregnes på samme måde som ved tilsvarende bygninger på egen grund.

Se afsnit (C.H.3.2.3 Udgifter på fast ejendom) om de generelle regler om fradrag for udgifter på fast ejendom.

Bemærk

Ejeren af en bygning på lejet grund kan ikke fratrække grundskatter, som grundejeren skal betale. Det gælder, selvom det er aftalt i lejekontrakten, at ejeren af bygningen skal betale grundskatterne.

Afskrivning

Under visse betingelser kan der afskrives på en bygning, der er opført på en lejet grund. Se AL (afskrivningsloven) § 25 og afsnit C.C.2.4.4.8 Bygninger på lejet grund, ejendomme med hjemfaldsforpligtelse mv.  om afskrivning på bygninger på lejet grund og ejendomme med hjemfaldsforpligtelse mv.

Kolonihavehuse

Kolonihavehuse ligger ofte på en lejet grund, der ejes af en selvstændig skattepligtig haveforening, parcelhusforening mv.

Det kontingent eller den leje, som ejere af kolonihavehuse betaler i kontingent eller leje for den lejede grund, kan ikke fratrækkes ved indkomstopgørelsen.

Drifts- eller vedligeholdelsesudgifter på bygningen er private udgifter, der ikke kan trækkes fra, når ejeren selv benytter huset.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.