Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.9.6.1 Overordnet princip for regulering af anskaffelsessummen

Indhold

Dette afsnit beskriver de overordnede principper for regulering af anskaffelsessummen, som den er opgjort efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4 og eventuelt pristalsreguleret efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 4 A.

Afsnittet indeholder:

  • Årligt tillæg på 10.000 kr.
  • Forhøjelse af anskaffelsessum med afholdte udgifter til forbedringer mv.
  • Overordnet princip om, at man ikke kan få dobbelt fradrag mv.

Årligt tillæg på 10.000 kr.

Efter særlige regler gives der et fast årligt tillæg på 10.000 kr. til den opgjorte anskaffelsessum for den faste ejendom. Tillægget gives, hvad enten der har været udgifter til forbedringsarbejder mv. på ejendommen eller ej. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 1, og afsnit (C.H.2.1.9.6.2 Forhøjelse af anskaffelsessummen) om forhøjelse af anskaffelsessummen.

Forhøjelse af anskaffelsessum med afholdte udgifter til forbedringer mv.

Herudover kan den opgjorte anskaffelsessum efter særlige regler forhøjes med afholdte udgifter til forbedringer mv. udover 10.000 kr. pr. kalenderår, og værdien af eget arbejde, hvis det er medregnet ved indkomstopgørelsen. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 2, og afsnit (C.H.2.1.9.6.2 Forhøjelse af anskaffelsessummen) om forhøjelse af anskaffelsessummen.

Overordnet princip om, at man ikke kan få dobbelt fradrag mv.

Der gælder imidlertid et generelt og overordnet princip om, at den samme vedligeholdelses- eller forbedringsudgift ikke kan fratrækkes både løbende i en indkomstopgørelse og i opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved salget af ejendommen (nemlig ved, at anskaffelsessummen forhøjes med udgiften). Ellers ville beløbet kunne fratrækkes dobbelt.

Derfor kan udgifter til vedligeholdelse eller forbedring som udgangspunkt ikke tillægges, i det omfang udgifterne allerede er fratrukket ved indkomstopgørelsen. Afholdte udgifter til vedligeholdelse kan heller ikke tillægges, hvis de kunne være fratrukket ved indkomstopgørelsen, selv om de rent faktisk ikke er fratrukket. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 2, og afsnit (C.H.2.1.9.6.2 Forhøjelse af anskaffelsessummen) om forhøjelse af anskaffelsessummen.

Herudover gælder, at den opgjorte anskaffelsessum for en fast ejendom skal nedsættes, når en del af anskaffelsessummen allerede er fratrukket ved opgørelsen af den almindelige indkomst og ikke kommer til beskatning (som genvundne afskrivninger) ved afståelsen. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 5, stk. 4, og afsnit (C.H.2.1.9.6.3 Nedsættelse af anskaffelsessummen) om nedsættelse af anskaffelsessummen.

Når anskaffelsessummen efter ejendomsavancebeskatningsloven nedsættes med foretagne, ikke genvundne afskrivninger mv., forøges fortjenesten (eller tabet nedsættes) efter ejendomsavancebeskatningsloven med det beløb, der svarer til de afskrivninger mv., der ikke er genvundne.

Bemærk

Der gælder særlige regler for regulering af anskaffelsessummen ved delsalg af landbrugsejendomme mv., der er erhvervet før den 19. maj 1993. Disse regler er omtalt i afsnit (C.H.2.1.9.10 Opgørelse af anskaffelsessummen for jorden ved delafståelse af visse landbrugsejendomme med videre) om opgørelse af anskaffelsessummen for jorden ved delafståelse af visse landbrugsejendomme mv.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.