Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.6.3 Afståelse af eller opgivelse af retten til kontrakter

Indhold

I dette afsnit beskrives, hvorledes afståelse af eller opgivelse af retten til kontrakter sidestilles med salg af fast ejendom efter ejendomsavancebeskatningsloven.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvilken overdragelse
  • Hvilke kontrakter
  • Beskatningstidspunkt
  • Tab
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Fortjeneste eller tab ved at afstå eller opgive retten i en kontrakt til at opføre en bygning mv. (en entreprisekontrakt) sidestilles med fortjeneste eller tab ved afståelse af fast ejendom efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Fortjeneste eller tab ved at afstå eller opgive en entreprisekontrakt opgøres som forskellen mellem afståelsessummen for retten efter kontrakten og anskaffelsessummen for den. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 1 A.

Hvilken overdragelse

En entreprisekontrakt kan tænkes overdraget alene. En entreprisekontrakt kan også tænkes overdraget sammen med (eller i forbindelse med overdragelse af) den grund, hvorpå bygningen skal opføres, eller sammen med (eller i forbindelse med overdragelse af) grunden og en delvist opført bygning.

Hvilke kontrakter

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 1 A, at reglerne om fortjeneste eller tab ved at afstå eller opgive en entreprisekontrakt gælder, uanset om der er tale om

  • en entreprisekontrakt på en bygning mv., der skal benyttes erhvervsmæssigt, og som vil kunne afskrives efter afskrivningslovens kapitel 3
  • en bygning mv., der skal benyttes erhvervsmæssigt, men som ikke vil kunne afskrives, eller
  • en bygning mv., der skal anvendes til private formål.

Reglerne indebærer, at der ikke er forskel på, om en entreprisekontrakt om opførelse af en bygning afstås kort tid før, bygningen er færdig, eller den færdige bygning afstås.

Bemærk

For bygninger mv., der skal anvendes til privat brug, gælder, at fortjeneste eller tab ved at afstå ejendommen, uden at bygningen har tjent som bolig for ejeren, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Beskatningstidspunkt

Reglerne betyder, at fortjeneste ved at afstå en entreprisekontrakt altid skal medregnes ved opgørelsen af sælgerens (bygherrens) skattepligtige indkomst for det år, hvor entreprisekontrakten bliver afstået eller opgivet.

Tab

Tab ved at afstå eller opgive en entreprisekontrakt kan trækkes fra i fortjeneste ved at afstå entreprisekontrakter og/eller faste ejendomme i det samme år og eventuelt i efterfølgende år.

Tilsvarende kan tab ved at afstå en fast ejendom trækkes fra i fortjeneste ved at afstå entreprisekontrakter og/eller faste ejendomme i det samme år og eventuelt i efterfølgende år.

Eksempel: Køb og salg af lejligheder på projektstadiet

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et selskab kunne erhverve byggeretten på projektstadiet til fire ud af i alt tolv ejerlejligheder i samme ejendom med den virkning, at dette selskab stod for opførelsen af lejlighederne for egen regning, uden sammenhæng med de samtidigt af anden bygherre opførte otte lejligheder. Se SKM2007.776.SR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2007.776.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et selskab på projektstadiet kunne erhverve byggeretten til 4 lejligheder ud af i alt 12 lejligheder i samme ejendom med den virkning, at dette selskab stod for opførelsen af lejlighederne for egen regning og uden sammenhæng med de samtidigt af anden bygherre opførte 8 lejligheder. Afslag.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.