Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.6.11 Yderligere vederlag

Indhold

Dette afsnit beskriver de tilfælde, hvor der er truffet aftale om, at sælgeren af en fast ejendom har ret til et yderligere vederlag fra køberen eksempelvis på det tidspunkt, hvor ejendommen videresælges.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Skattemæssig virkning
  • Beløb til tredjemand.

Regel

Hvis en sælger og en køber i forbindelse med overdragelsen af en fast ejendom indgår aftale om, at sælgeren har ret til et yderligere vederlag - eksempelvis som en andel af fortjenesten ved et videresalg af ejendommen - skal der foretages en ny opgørelse af den tidligere ejers fortjeneste. Den nye opgørelse skal indeholde det modtagne vederlag, som skal anses for modtaget på det tidspunkt, hvor ejendommen i første omfang blev overdraget. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 13.

Skattemæssig virkning

Udgangspunktet er, at det yderligere vederlag skattemæssigt skal behandles på samme måde, som den oprindeligt opgjorte fortjeneste blev behandlet.

Hvis sælgeren ved det oprindelige salg var omfattet af parcelhusreglen, er det yderligere vederlag også omfattet af parcelhusreglen og er dermed skattefrit.

Hvis salget af ejendommen i første omgang blev beskattet, bliver det yderligere vederlag også skattepligtigt for den oprindelige sælger.

Er den oprindelige fortjeneste blevet beskattet efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven, bliver det yderligere vederlag også omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven som kapitalindkomst for modtageren. Se PSL (personskatteloven) § 4, stk. 1, nr. 14.

Hvis ejendommen oprindeligt blev afstået som led i sælgerens næringsvirksomhed, bliver det yderligere vederlag beskattet efter statsskatteloven.

Bemærk

Fortjenesten skal omberegnes, uanset at der ikke blev konstateret en fortjeneste i det år, hvor ejendommen blev afstået.

Beløb til tredjemand

Hvis køberen indgår en aftale med en tredjemand, om at denne skal have et fast beløb eller en andel af fortjenesten ved et senere salg af ejendommen, bliver beløbet skattepligtigt for denne person i det indkomstår, hvor personen opnår et endeligt krav på beløbet. Denne aftale vil som udgangspunkt være uden betydning for den oprindelige sælger.

Se også

Se også afsnit (C.H.2.1.20 Yderligere vederlag) om beskatning af yderligere vederlag.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.