Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.15.9 Væsentligt beskadigede ejendomme

Indhold

Dette afsnit handler om salg af ejendomme, der efter en væsentlig beskadigelse af bygningen og efterfølgende nedrivning, udelukkende fremstår som et grundareal.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Virkning
  • Betingelser
  • Frister
  • Dispensationsmulighed
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

I visse tilfælde kan salget af et grundareal være omfattet af parcelhusreglen. Det forudsætter, at grundarealet fremstår som en restejendom efter, at beboelsesbygningen er nedrevet efter en væsentlig skade. Reglen gælder for de ejendomme, der inden beskadigelsen af bygningen kunne være afstået skattefrit efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 8, stk. 1-3, samt for skov- eller landbrugsejendomme og blandet benyttede ejendomme, hvor stuehuset eller boligdelen kunne være afstået skattefrit efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 9, stk. 1. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 8, stk. 6-7, samt § 9, stk. 5-7.

Virkning

Reglen gælder for ejendomme, der er solgt den 18. januar 2006 eller senere.

Betingelser

Forudsætningerne for at anvende reglen er, at

  • der på ejendommen har været opført et hus, der er blevet væsentligt beskadiget, og
  • beskadigelsen ikke skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra ejeren eller personer i dennes husstand, og
  • ejendommen umiddelbart forud for tidspunktet for beskadigelsen kunne være afstået skattefrit efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 8, stk. 1-3, eller fortjenesten ved afståelsen af stuehuset med tilhørende grund og have eller boligdelen af en blandet benyttet ejendom på tidspunktet umiddelbart forud for beskadigelsen ikke skulle være medregnet til den skattepligtige indkomst efter EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 9, stk. 1.

Bemærk

Betingelserne er kun opfyldte, hvis skaden er opstået som følge af en pludselig opstået hændelse, som ikke forsætligt er forvoldt af ejeren eller personer i dennes husstand. Se bemærkningerne til lov nr. 407 af 8. maj 2006 om ændring af ejendomsavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove, hvor det er angivet, at skader som følge af en "langsom" ulykke ikke er omfattet af skattefritagelsen.

Frister

Den samlede restejendom skal være solgt senest 1 år efter, at skaden er sket.

Bemærk

For ejendomme, der er solgt senest den 30. november 2006, er fristen 2 år. Se lov nr. 407 af 8. maj 2006 § 2, stk. 3 om ændring af ejendomsavancebeskatningsloven.

Dispensationsmulighed

Formålet med fristreglen er at undgå, at ejeren har grundarealet liggende i en årrække, uden at der opføres en ny bygning. Efter ansøgning kan der gives dispensation for 1-årsfristen i de tilfælde, hvor salget af restejendommen ikke har kunnet gennemføres på grund af udefra kommende omstændigheder som fx en forsikringssag. Se SKM2007.40.SR, hvor spørgeren fik dispensation fra 1-årsfristen, fordi fristen ikke var overskredet af spekulationsmæssige årsager.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelserne i skemaet er alle truffet af Skatterådet. Kriteriet for skattefritagelsen er for alle sagerne, hvorvidt ejendommen før skaden kunne være solgt skattefrit.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2014.200.SR

Skatterådet traf afgørelse om, at en ubebygget grund kunne omfattes af dispensationsadgangen i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 8, stk. 7, og hermed kunne sælges skattefrit efter reglerne om væsentlig beskadigede ejendomme. Fortjeneste skattefri.

SKM2010.224.SR

Eventuelle dispositioner efter væsentlig skade på parcelhus. Tidligere anvendt af ejeren som bolig. Udlejet på skadestidspunktet. Salg af eventuelt nyopført hus var ikke omfattet af reglerne, fordi det ikke havde tjent som bolig. Salg af restejendom inden 1 år fra skadestidspunkt var omfattet af reglerne. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2007.175.SR

Erstatningssum efter brand var ikke omfattet af regelsættet, fordi ejendommen ikke havde tjent som bolig.

Fortjeneste skattepligtig.

 

SKM2007.40.SR

Salg af brandtomt. Ejendommen kunne være afstået skattefri før brand. Omfattet af reglerne. Dispensation for 1-årsfristen. Fortjeneste skattefri.

 

SKM2006.736.SR

Salg af restejendom efter nedrivning af bygning. Anset for omfattet af reglerne, da ejendommen før skade kunne afstås skattefrit. Fortjeneste skattefri.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.