Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.H.2.1.15.3 Ejerboliger på lejet grund

Indhold

Dette afsnit handler om ejerboliger, der er placeret på en grund, der er lejet.

Afsnittet indeholder:

  • Ejerboliger på lejet grund omfattet af skattefritagelsesreglen
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Ejerboliger på lejet grund omfattet af skattefritagelsesreglen

Ejerlejligheder og huse på en lejet grund eksempelvis i form af kolonihavehuse og sommerhuse er omfattet af skattefritagelsesreglen (parcelhusreglen eller sommerhusreglen), når lejligheden eller huset har tjent som bolig for ejeren og/eller dennes husstand i hele eller en del af ejertiden. Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 8, stk. 1.

For kolonihavehuset og sommerhuset er det en forudsætning for skattefritagelsen, at huset er anvendt som fritidshus af ejeren og/eller dennes husstand.

Bemærk

Grundens areal og værdi har i denne sammenhæng ingen betydning.

I en sag var et sommerhus opført på en lejet grund. Huset blev solgt sammen med lejekontrakten, og Landsskatteretten anså fortjenesten for omfattet af den dagældende § 2 i lov om særlig indkomst, og fortjenesten var derfor skattefri. Se LSRM 1979, 149 LSR.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

LSRM 1979,
149 LSR

Salg af sommerhus. Lejet grund. Sommerhus solgt med lejekontrakt. Fortjeneste skattefri.

 

Skatterådet

SKM2010.668.SR

Salg af sommerhus. Lejet grund med i alt fire sommerhuse. Grunden var ejet af Spørger og dennes ægtefælle i lige sameje, mens huset kun var ejet af den ene ægtefælle. Salg af sommerhus skattefrit. Salg af grund skattepligtigt. Fortjeneste skattefri/skattepligtig.

Det bindende svar tog desuden stilling til salg af en ideel andel af grunden. Se nedenfor.

SKM2010.668.SR

Salg af ideel andel af grund. Grund ejet af ægtepar. I alt fire sommerhuse på grunden, hvor ét var ejet af tredjemand. Andel af grunden ønskedes solgt til tredjemand. Grunden blev anset for ubebygget areal. Fortjeneste skattepligtig.

 
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.