Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.H.2.1.11.1 Generelt om genanbringelse af fortjeneste og udskydelse af beskatningen

Indhold

Afsnittet indeholder en generel beskrivelse af reglerne.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Hvilke afståelser?
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

En ejer af fast ejendom kan under visse betingelser udskyde beskatningen af fortjenesten ved afståelse af den faste ejendom ved

Se EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) §§ 6 A-6 C.

Reglerne er en undtagelse til den generelle hovedregel om, at fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, der ikke er erhvervet som led i næring, som udgangspunkt skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven.

Bemærk

Det er en betingelse, at der efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven konstateres en fortjeneste ved afståelsen af ejendommen. Genanbringelsesreglerne omfatter ikke eventuelt genvundne afskrivninger. De genvundne afskrivninger beskattes fortsat efter reglerne i afskrivningsloven.

For fysiske personer kan fortjenesten anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen for den del af den erhvervede ejendom, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens eller den samlevende ægtefælles virksomhed.

For juridiske personer kan fortjenesten kun anvendes til at nedsætte anskaffelsessummen på den del af ejendommen, der anvendes erhvervsmæssigt i ejerens egen virksomhed.

Hvilke afståelser?

Reglerne om genanbringelse gælder for fortjeneste ved enhver form for afståelse eller erhvervelse af fast ejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven. Det betyder, at afståelser/erhvervelser i form af almindeligt salg, ved gave, arv og modtagelse af erstatninger som udgangspunkt er omfattet af reglerne.

Eksempel: Modtagelse af erstatning ved hævet handel - genanbringelse af fortjeneste

En erstatning, der blev udbetalt, fordi ejendomshandlen var hævet, var omfattet af EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 2 og skulle beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Det betød, at den opnåede fortjeneste i forbindelse med modtagelsen af erstatningen kunne genanbringes efter reglerne i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6 A. Se SKM2009.446.SR.

Se også

Se afsnit (C.H.2.1.22 Eksempler på beregning af fortjenesten), der indeholder eksempler på beregning af fortjenesten.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.382.SR 

Skatterådet bekræftede, at det er valgfrit, om en ejer ved afståelse af fast ejendom vil anvende reglerne om genanbringelse af fortjeneste eller om modregning af fortjeneste i tab ved afståelse af fast ejendom i tidligere indkomstår.

SKM2009.446.SR

En erstatning, der blev udbetalt, fordi ejendomshandlen var hævet, var omfattet af EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 2 og skulle beskattes efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Det betød, at den opnåede fortjeneste i forbindelse med modtagelsen af erstatningen kunne genanbringes efter reglerne i EBL (ejendomsavancebeskatningsloven) § 6 A.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.