Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.F.8.2.2.26.1.4 Aftaler mellem kompetente myndigheder

Indhold

Dette afsnit handler om aftaler mellem kompetente myndigheder.

Afsnittet indeholder:

 • Om supplerende aftaler
 • Betegnelser for supplerende aftaler
 • Emner, der ofte er behandlet i de supplerende aftaler. 

Om supplerende aftaler

Nogle DBO'er er suppleret af en aftale mellem de kompetente myndigheder i de to lande, der uddyber artiklen om udveksling af oplysninger. Det samme gælder nogle af skatteinformationsudvekslingsaftalerne (TIEA'er).

Bemærk

Danmark kan anvende en DBO eller en TIEA uden supplerende aftaler. Danmark indgår derfor kun supplerende aftaler, når det andet land ønsker det.

Betegnelser for supplerende aftaler

En supplerende aftale kan hedde

 • aftalememorandum (engelsk: Memorandum of Understanding - forkortet MoU) eller
 • aftale mellem kompetente myndigheder (engelsk: Competent Authorities' Agreement - forkortet CAA)
 • aftale mellem regeringer (engelsk: Inter-Governmental Agreement - forkortet IGA).

Benævnelsen er ligegyldig. Aftalerne forpligter ikke landene til at bistå hinanden ud over det, der i forvejen er muligt efter DBO'en eller TIEA'en. Men de uddyber, hvordan DBO'en eller TIEA'en skal anvendes i praksis.

Se også

Emner, der ofte er behandlet i de supplerende aftaler

En supplerende aftale indeholder typisk

 • de forskellige typer af bistand, se afsnit C.F.8.2.2.26.1.3 Typer af bistand i artikel 26:
  • automatisk udveksling af oplysninger: hvilke typer af oplysninger skal udveksles, hvornår, og på hvilket medium
  • spontan udveksling af oplysninger: hvornår det bør ske
  • simultane revisioner: definition, fremgangsmåde
  • tilstedeværelse af embedsmænd: fremgangsmåde, evt. nærmere beskrevet i et særligt bilag
 • bistand til inddrivelse af skattekrav, hvis DBO'en indeholder en artikel om inddrivelsesbistand, eller der findes et andet retsgrundlag for inddrivelsesbistand. Se afsnit C.F.8.2.2.27 Artikel 27: Bistand med opkrævning af skatter (artikel 27) om inddrivelsesbistand
 • omkostninger: hvilken af parterne der skal betale for omkostninger, der er forbundet med at fremskaffe og videregive oplysninger, som det ene land har anmodet det andet land om
 • konsultationer - det vil sige udtrykkelig hjemmel til, at landenes kompetente myndigheder må kommunikere direkte med hinanden for at aftale, hvordan sagerne skal ekspederes.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.