Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.F.4.3.3 Lempelsesbrøker

Indhold

Afsnittet viser de brøker, der ligger til grund for beregningerne af nedslag, når der udelukkende er tale om udenlandske indkomster fra samme land.

Afsnittet indeholder:

  • Beregning af nedslag i bundskat
  • Beregning af nedslag i topskat
  • Beregning af nedslag i de kommunale skatter, sundhedsbidrag og kirkeskat
  • Beregning af nedslag i AM-bidrag
  • Udenlandske aktieudbytter og fortjeneste/tab ved salg af udenlandske aktier

Beregning af nedslag i bundskat

Nedslaget i bundskat bliver beregnet således:

bundskat x udenlandsk nettoindkomst
personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

Den skat, der indgår i tælleren, er skatten før fradrag af skatteværdien af personfradraget. Se afsnit C.F.4.3.1 Generelt om lempelsesberegningerne om beregning af dansk skat - personfradrag.

Den udenlandske indkomst, der indgår i tælleren, er den udenlandske indkomst, der indgår i beregningsgrundlaget for bundskatten.

Hvis der skal foretages særskilt beregning af lempelsen for indkomstarter, der indgår i den skattepligtige indkomst, indgår hver del af den udenlandske indkomst, der skal foretages lempelsesberegning for, som udenlandsk indkomst i brøkens tæller.

Eksempel

Har en person fx en udenlandsk lønindkomst og en særskilt beskattet renteindkomst, bliver den maksimale creditlempelse beregnet således:

bundskat x udenlandsk nettolønindkomst
personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

bundskat x udenlandsk nettorenteindkomst
personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst

Beregning af nedslag i topskat

Nedslaget bliver for en ugift person beregnet således:

topskat af personlig indkomst x udenlandsk personlig nettoindkomst
personlig indkomst 

topskat af kapitalindkomst x udenlandsk nettokapitalindkomst - (48.800 kr. (2023) x (udenlandsk nettokapitalindkomst/samlet nettokapitalindkomst))
personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst, der overstiger 48.800 kr. (2023)

Se PSL § 7 om beregning af topskat.

Den topskat, der indgår i tælleren, er topskatten før nedsættelse med eventuel resterende skatteværdi af personfradraget. Se afsnit C.F.4.3.1 Generelt om lempelsesberegningerne om beregning af dansk skat.

Beregning af nedslag i de kommunale indkomstskatter og kirkeskat

Nedslaget bliver beregnet således:

kommuneskat/kirkeskat x udenlandsk nettoindkomst
skattepligtig indkomst

Den skat, der indgår i tælleren, er skatten før fradrag af skatteværdien af personfradraget. Se afsnit C.F.4.3.1 Generelt om lempelsesberegningerne om beregning af dansk skat - personfradrag.

Den udenlandske indkomst, der indgår i tælleren, er den udenlandske indkomst, der indgår i den skattepligtige indkomst.

Beregning af nedslag i AM-bidrag

Nedslaget bliver beregnet således:

AM-bidrag x udenlandsk bidragspligtig indkomst
AM-bidragspligtig indkomst

Udenlandske aktieudbytter og fortjeneste/tab ved salg af udenlandske aktier

Fortjenester ved afståelse af udenlandske aktier vil kun undtagelsesvist være lempelsesberettiget. Beskatningsretten til sådanne fortjenester tilkommer som hovedregel kun bopælslandet.

Bemærk

Ifølge den nordiske DBO har kildelandet beskatningsretten til fortjeneste ved salg af aktier i selskaber, der er hjemmehørende i kildelandet, når afhænderen har været hjemmehørende i kildelandet inden for de sidste 10 år. Se afsnit C.F.9.2.14.8.2 Norden - Gennemgang af DBO'en, artikel 13.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.