Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.D.3.1.5.1 Hvilket selskab skal være administrationsselskab?

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvilket selskab der skal være administrationsselskab i sambeskatningen.

Afsnittet indeholder:

  • Udpegning af administrationsselskab
  • Skift af administrationsselskab
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Udpegning af administrationsselskab

Ved national sambeskatning skal det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen, udpeges som administrationsselskab i sambeskatningen. Se SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 6. Findes der ikke et dansk skattepligtigt øverste sambeskattet moderselskab, men flere sideordnede dansk skattepligtige søsterselskaber eller filialer, udpeges et af søsterselskaberne, der deltager i sambeskatningen, som administrationsselskab.

En filial kan også være administrationsselskab, selvom der indgår søsterselskaber i sambeskatningen.

Det er også muligt at vælge et nyt administrationsselskab i stedet for det administrationsselskab, der oprindeligt er valgt, selvom det hidtidige administrationsselskab stadig indgår i koncernen, og selv om der ikke er sket ændringer i koncernens selskabsretlige opbygning. Se Skatteministerens svar af 4. januar 2006 på FSR's spørgsmål til lov nr. 426 af 6. juni 2005 - L 121 2004-05 (Skatteudvalget, alm. del 2005-06 - bilag 74, side 17-18).

Skift af administrationsselskab

Hvis administrationsselskabet ikke længere indgår i koncernen, eller hvis et andet selskab bliver øverste danske moderselskab, skal der udpeges et nyt administrationsselskab.

Administrationsselskabets rettigheder og forpligtelser overføres til det nye administrationsselskab. Det tidligere administrationsselskab skal forpligte sig til at betale et beløb, der svarer til de forpligtelser, der overføres til det nye administrationsselskab. Ved en forpligtelse efter SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 8, er det skatteværdien af forpligtelsen, der skal betales til det nye administrationsselskab. Betaling som nævnt i SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 6, 5. pkt., har ingen skattemæssige konsekvenser for betaleren eller modtageren. Se SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 6, 1. - 6. pkt.

De forpligtelser, der overføres til det nye administrationsselskab, omfatter også indkomstskatter for tidligere indkomstår, der endnu ikke er betalte, uanset om disse indkomstskatter er forfaldne eller ej. Se bemærkningerne til SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 4, som vedtaget ved lov nr. 426 af 6. juni 2005 (L 121 2004-05). Det er dog Skattestyrelsens opfattelse, at dette forudsætter, at de endnu ikke betalte indkomstskatter vedrører indkomstår, hvor selskabet var administrationsselskab for den samme koncern. Forpligtelser, der vedrører indkomstår eller indkomstperioder, hvor der ikke eksisterede en dansk sambeskatning, kan ikke overføres til et nyt administrationsselskab.

De forpligtelser, der overføres til det nye administrationsselskab, er altså alle de forpligtelser, som kan henføres til rollen som administrationsselskab i sambeskatningen for den pågældende koncern. Det kan være forpligtelser efter SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 6, 7. pkt., eller forpligtelser efter SEL (selskabsskatteloven) § 31, stk. 8, som følge af underskudsnyttelse.

Se også:

Se også afsnit C.D.3.1.5.5 Hæftelse i sambeskatning om hæftelse i sambeskatning.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2012.257.SR

Administrationsselskab. Vedtægtsændring. En vedtægtsændring medførte ændringer i stemmerettighederne i et datterselskab. Administrationsselskabet havde efter vedtægtsændringen ikke længere bestemmende indflydelse over datterselskabet og var derfor ikke koncernforbundet med datterselskabet. Vedtægtsændringen i datterselskabet medførte derfor, at administrationsselskabet mistede sin status som administrationsselskab i sambeskatningen.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.