Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.D.3.1.4.3.7 Mulighed for korrektion af underskudssaldo

Nedenfor præciseres, hvorledes et selskab eller Skattestyrelsen kan korrigere de indberetninger, der er sket af historiske restunderskud for perioden 2002- 2013, den såkaldte engangsindberetning efter selskabsskattelovens (SEL (selskabsskatteloven)) § 35. Herudover præciseres, hvorledes indberetninger i underskudsregi­stret fra og med indkomståret 2014 kan ajourføres.

Baggrund og problemstilling

Som en del af digitaliseringen af selskabsselvangivelsen blev selskaberne pålagt at foretage engangsindberetning af deres underskud efter SEL (selskabsskatteloven) § 35. Nedenfor er beskrevet, hvorvidt et selskab eller Skattestyrelsen efterfølgende kan foretage korrektioner i de engangsindberetninger, der er foretaget af selskaberne og i givet fald, hvorledes dette skal ske.

Korrektion i engangsindberetning af historiske restunderskud 2002-2013 i underskudsregisteret

Engangsindberetningen af underskud udløb den 1. september 2015, jf. bekendtgørelse 1037 af 26. september 2014 om ændring af bekendtgørelse om registrering af underskud mv.

Selskaberne har indberettet til registeret, men efterfølgende kan det, af forskel­lige grunde, være nødvendigt at rette i de indberettede tal. Virksomheden kan eksempelvis have tastet forkert eller selskabets skatteansættelse kan være ændret i henhold til skatteforvaltningsloven.

Den digitale engangsindberetning udgør alene en specifikation af de underskud, der er fremførselsberettigede på indberetningstidspunktet, og en­gangsindberetningen er således ikke en ny skatteansættelse.

Engangsindberetningen ændrer ikke ved selskabernes eller skattemyndighedernes adgang til at genoptage og ændre de oprindeligt foretagne skatteansættelser efter reglerne i skatteforvaltningsloven. Hvis selskabets ansættelse efterfølgen­de ændres med den konsekvens, at størrelsen af det indberettede fremførselsbe­rettigede underskud ikke er rigtig, vil Skattestyrelsen justere de indberettede tal i overensstemmelse med den nye ansættelse.

Korrigerer Skattestyrelsen beløbene i underskudsregisteret uden anmodning fra selskabet, vil det være en afgørelse, der kan påklages til Landsskatteretten efter SFL (skatteforvaltningsloven) § 11, stk. 1, nr. 1.

Reglerne om engangsindberetningen af underskud ændrer således ikke på selskabernes mulighed for genoptagelse af selskabernes skatteansættelse efter SFL's regler i § 26 og § 27, såfremt betingelserne herfor er op­fyldt.

Ajourføring af underskudsregister fra og med indkomståret 2014

I forbindelse med indberetningen af selvangivelsen for indkomstår fra og med 2014 er ajourføring af underskudsregisteret en integreret del af selvangivelsen.

Ajourføringen sker ved, at selskaberne præsenteres for et eventuelt primo underskud (=ultimo restunderskud ved udgangen af sidste indkomstår). Restunderskuddet vil blive præsenteret med en linje for hvert selskab pr. indkomstår, hvor den konkrete underskudssaldo er opstået, herunder en linje for underskud opstået i det indkomstår der selvangives for. Herefter skal selskaberne udfyl­de et beløbsfelt, hvori der kan angives ultimo restunderskud for hvert underskud ved udgangen af det indkomstår, der er ved at blive selvangivet for. Årets underskud som er anvendt i sambeskatningen skal reduceres med det anvendte beløb. Et administrationsselskab udfylder underskudsregisteret for alle selskaber i sambeskatningskredsen.

Det bemærkes, at et datterselskab som indtræder i sambeskatningen vil blive præsenteret med linjer for de indkomstår, hvor der i underskudsregisteret er registreret, at underskudssaldi er opstået. Disse linjer vil være uden beløb. Ultimosaldo for disse indkomstår skal anføres af administrationsselskabet i forbindelse med udfyldelsen af underskudsregisteret.

TastSelv Selskabsskat beregner automatisk felt 85 som et opsummeret beløb ultimo indkomståret af alle indberettede ultimo restunderskud, som kan fremføres til efterfølgende indkomstår. Beregningen sker for alle selskaber, der indgår i sambeskatningskredsen ultimo indkomståret.

Selskaberne kan ikke selv korrigere i det automatisk beregnede felt 85. Er sel­skabet uenig i det opsummerede beløb, er det i "ultimo restunderskud" for den enkelte underskudssaldo i underskudsregisteret, der skal korrigeres. Det er alene Skattestyrelsen, der kan korrigere i de enkelte underskudssaldi.

Selskaberne har kun i forbindelse med indberetning af selvangivelsen mulighed for at foretage ajourføring af underskudsregisteret og kan kun foretage korrektioner i nedadgående retning. Det betyder, at selskaberne ikke kan oprette nye underskud for tidligere indkomstår eller forøge allerede eksisterende underskud, da dette kræver, at selskabet anmoder om genoptagelse hos Skattestyrelsen.

Jævnfør ovenfor vil eventuelle ændringer i de tal, der er registreret i forbindel­se med engangsindberetningen, kunne rettes uden tidsfrist, som en konsekvens af eventuelle genoptagelser af en skatteansættelse. 

Se også

Se også afsnit:

  • A.A.2.2 om afgørelsesbegrebet
  • A.A.10.1.2 om særlige klageregler
  • A.B.1.1.4 om selvangivelsesfrist
  • A.B.1.1.6 om oplysninger og specifikationer.
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.