Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.D.2.4.4.1.2 Reglernes baggrund, formål og historik

Indhold

Afsnittet beskriver baggrunden, formålet og historikken for reglerne om tynd kapitalisering.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Formål
  • Historik.

Baggrund

I juni 1998 blev der indført en ny regel i SEL (selskabsskatteloven) § 11 om værn mod tynd kapitalisering. Se lov nr. 432 af 26. juni 1998. Formålet var at modvirke en vilkårlig flytning af skattetilsvar fra Danmark til udlandet ved, at datterselskaber i Danmark blev finansieret af udenlandske koncerner, hvorved der som følge af et åbenbart misforhold mellem gæld og egenkapital (tynd kapitalisering) blev opnået uforholdsmæssigt store rentefradrag i Danmark.

I december 1998 blev bestemmelserne om tynd kapitalisering udvidet til at omfatte faste driftssteder i Danmark af udenlandske selskaber og foreninger mv. efter SEL (selskabsskatteloven) § 11, stk. 5. Faste ejendomme blev ikke omfattet af reglerne. Formålet med at indføre tilsvarende regler for faste driftssteder var at sikre neutralitet i den skattemæssige behandling af fradrag for renter og kurstab, der opstår i forbindelse med tynd kapitalisering, uanset om en aktivitet i Danmark drives via et selskab eller via et fast driftssted.

I 2004 blev det som følge af EF-domstolens dom i sag C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH mod Finanzamt Steinfurt antaget, at de danske regler om tynd kapitalisering stred mod EU-retten. Reglerne om tynd kapitalisering blev derfor udvidet, så reglerne ikke kun anvendes i tilfælde, hvor långiver er udenlandsk, men også i tilfælde, hvor långiver er dansk. Samtidig blev reglernes anvendelse lempet på flere andre punkter.

I 2006 blev skattemæssigt transparente enheder sidestillet med selvstændige skattesubjekter i forhold til reglerne om tynd kapitalisering. Lovændringen tilsigtede bl.a., at kapitalfonde, der ofte er organiseret som kommanditselskaber, skulle omfattes af værnsreglen om tynd kapitalisering.

Formål

Formålet med reglen om tynd kapitalisering i SEL § 11 er i dag at sikre en minimumsbeskatning af egenkapitalafkast i danske selskaber.

Historik

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato

 

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

Lov nr. 1130 af 11. september 2018

SEL (selskabsskatteloven) § 11, stk. 7 er indsat. Bestemmelsen indebærer, at renter og kursgevinster ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis lånedebitor er hjemmehørende i et andet land indenfor EU eller EØS, og ikke kunne have fået fradrag for de tilsvarende beløb, hvis debitor havde været skattepligtig i Danmark, og ikke - efter regler om tynd kapitalisering i det andet land - har fået fradrag for de tilsvarende beløb.

§ 1

Lov nr. 308 af 19. april 2006

Præcisering af reglerne om tynd kapitalisering. Ændring af LL (ligningsloven) § 2. Lån fra kapitalfonde til holdingselskaber bliver omfattet af værnsreglen om tynd kapitalisering.

§ 6

Lov nr. 221 af 31. marts 2004

Justering af reglerne om kapitalisering. Overholdelse af EU-retten.

§ 10

Lov nr. 1026 af 23. december 1998

Faste driftssteder i Danmark bliver omfattet af reglerne om tynd kapitalisering. Neutralitet i den skattemæssige behandling i forbindelse med tynd kapitalisering uanset om en aktivitet drives via et selskab eller et fast driftssted.

§ 1

Lov nr. 432 af 26. juni 1998

Indførelse af generelle regler om tynd kapitalisering. Værn mod tynd kapitalisering.

§ 2

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.