Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.D.10.4.9.5 Procentsatser for tillæg og godtgørelse

Følgende satser er gældende for forrentning af overskydende skat og restskat. Godtgørelses­procenten skal herefter beregnes med udgangspunkt i den gennemsnitlige indskudsbevisrente i Danmarks Nationalbank. Se SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 5, 3. pkt., og § 29 B, stk. 8.

Procenttillæggene for frivillige indbetalinger af acontoskat beregnes ud fra niveauet for godtgørelsesprocenten. Se SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 6, 2. og 3. pkt., og § 29 B, stk. 9.

Restskatteprocenten beregnes med udgangspunkt i et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbank opgjorte kassekreditrente for ikke finansielle selskaber. Se SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 4, 3. pkt., og § 29 B, stk. 10.

Godtgørelsesprocent, restskatteprocent og procenttillæg for indkomståret offentliggøres af Skattestyrelsen senest den 15. december i indkomståret. Se SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 12.

Bemærk

Tillæg, renter og godtgørelse indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Se SEL (selskabsskatteloven) § 29 B, stk. 13.

Procentsatser

 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Godtgørelsen ved tilbagebetaling af overskydende skat

 1,1 pct.

0,1 pct.

0,1 pct.

0,1 pct.

0,1 pct.

0,1 pct.

0,1 pct.

0,2 pct.

0,4 pct.

Tillæg, der er knyttet til frivillig indbetaling (rate 1 og 2) og refusion af udbytteskat

 0,3 pct.

0,0 pct.

0,0 pct.

0,0 pct.

0,0 pct.

0,0 pct.

0,0 pct.

0,1 pct.

0,1 pct.

Fradrag på 3. frivillige acontoskatterate

0,7 pct.

0,7 pct.

0,6 pct.

0,5 pct.

0,9 pct.

0,9 pct.

0,8 pct.

0,9 pct.

Restskattetillægget 

 4,6 pct.

3,6 pct.

3,4 pct.

3,1 pct.

2,8 pct.

4,7 pct.

4,4 pct.

4,3 pct.

4,4 pct.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.