Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.7.1.2 Overdragelse til selskab med skattemæssig tilbagevirkende kraft

Indhold

Dette afsnit indeholder:

  • Regel
  • Retsvirkninger
  • Omfanget af tilbagevirkende kraft
  • Betingelser
  • Formkrav

Regel

En skattepligtig overdragelse af en virksomhed til et nystiftet selskab kan gennemføres med tilbagevirkende kraft, hvilket medfører, at skattepligten og dermed også regnskabsperioden for selskabet begynder at løbe fra et tidspunkt, der ligger forud for stiftelsesdatoen. Se SEL (selskabsskatteloven) § 4, stk. 4.

Ved en skattepligtig overdragelse af en personligt ejet virksomhed til et nystiftet aktie- eller anpartsselskab, hvori ejeren af virksomheden bliver ejer af samtlige aktier eller anparter, kan ejeren beslutte, at overdragelsen skal tillægges skattemæssig virkning fra skæringsdatoen for den i forbindelse med stiftelsen udarbejdede åbningsbalance for selskabet. Dette er under forudsætning af, at selskabets regnskabsår løber fra denne dato, og datoen ligger efter udløbet af ejerens sidste normale indkomstår før stiftelsen.

Retsvirkninger

Har overdragelsen skattemæssig virkning fra skæringsdatoen, lægges handelsværdien af virksomhedens aktiver og passiver pr. denne dato til grund ved opgørelsen af ejerens afståelsessum og selskabets anskaffelsessum for virksomhedens aktiver og passiver. Selskabet skal ved indkomstopgørelsen medregne de indtægter og udgifter, som må anses for at vedrøre selskabet, hvis overdragelsen af virksomheden rent faktisk var sket til handelsværdien pr. denne dato.

Skattepligten for selskabet indtræder på den dato, hvor overdragelsen har virkning.

Omfanget af tilbagevirkende kraft

Overdrages en virksomhed til et selskab med tilbagevirkende kraft til en given skæringsdato, betyder det, at virksomheden overdrages til den værdi, en uafhængig køber på denne dato ville give.

Den tilbagevirkende kraft indebærer, at opgørelsen over virksomhedens aktiver og passiver, der overdrages til selskabet, skal medtages i åbningsbalancen for dette og afspejle aktivsammensætningen på en skæringsdato, der kan ligge op til 6 måneder forud for stiftelsen af aktie- eller anpartsselskabet.

Selskabet medregner ved indkomstopgørelsen de indtægter og udgifter, som virksomheden har haft i perioden fra skæringsdatoen, og som vedrører selskabet, som om overdragelsen af virksomheden rent faktisk var sket på skæringsdatoen til handelsværdien pr. denne dato. Se afsnit G.A.3.3 Særlige hæftelsesformer om opkrævningsopgaver (forebyggende restance m.m.).

Betingelser

Overdragelsen kan have skattemæssig tilbagevirkende kraft, når følgende betingelser er opfyldte:

  • Stiftelsen skal finde sted senest 6 måneder efter den valgte skæringsdato
  • Ejeren skal senest 1 måned efter stiftelsen indsende genpart til Skattestyrelsen af de dokumenter, der skal udarbejdes i forbindelse hermed efter selskabslovgivningen
  • Dokumentation for at selskabet er anmeldt til registrering i Erhvervsstyrelsen
  • Hvis virksomheden har flere ejere, skal ejerne vederlægges i forhold til deres ejerandele i virksomheden.

Det er en forudsætning for anvendelse af reglen om tilbagevirkende kraft, at der sker indskud af en virksomhed, og det er den samlede virksomhed, der skal indskydes. Dermed finder reglen ikke anvendelse, hvis der fx indskydes en post obligationer i et nystiftet selskab. Ejer en person flere virksomheder med forskellige aktiviteter, kan disse indskydes i hver sit selskab, eller ejeren kan vælge kun at indskyde den ene virksomhed i et selskab.

Det er et krav, at overdragelsen sker til et nystiftet selskab. Ved overdragelse til et skuffeselskab kan overdragelsen kun ske med tilbagevirkende kraft efter reglerne i virksomhedsomdannelsesloven. Se VOL (virksomhedsomdannelsesloven) § 1, stk. 2.

Formkrav

Registrering af oplysninger skal være Erhvervsstyrelsen i hænde senest 2 uger efter, at retsstiftende beslutning om selskabsstiftelsen er truffet. Se selskabslovens § 9.

Det skal fremgå af stiftelsesdokumentet, at stiftelsen sker med tilbagevirkende kraft. Stiftelsesdokumentet skal indeholde oplysninger om, hvilken periode selskabets regnskabsår skal omfatte, og begyndelsesdatoen for selskabets første regnskabsår vil dermed fremgå heraf. Se selskabslovens §§ 26 og 27.

Eksempel

Hvis et selskab stiftes den 1. april 2015, og ejeren af den personligt ejede virksomhed har kalenderårsregnskab, kan skæringsdatoen ikke ligge længere tilbage end den 1. januar 2015, da det er den 1. dag efter ejerens sidste normale indkomstår før stiftelsen.

Ved stiftelse af et aktieselskab eller et anpartsselskab, skal selskabet være anmeldt til registrering senest 2 uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Stiftelsen bortfalder, hvis fristen ikke overholdes. Se selskabslovens § 40, stk. 1.

Ejerens eventuelle fortjeneste ved salget beskattes i indkomståret 2015.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.