Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2024-1
<< >>

C.C.6.8.2 Anvendelsesområdet for LL § 12 B

Indhold

Dette afsnit handler om hvem og hvilke aktiver, der er omfattet af LL (ligningsloven) § 12 B.

Afsnittet indeholder:

  • Hvem er omfattet?
  • Hvilke aktiver er omfattet?

Hvem er omfattet?

Parterne i en gensidigt bebyrdende aftale om overdragelse af et aktiv mod en løbende ydelse kan være både personer og selskaber mv. Disse vil være omfattet af LL (ligningsloven) § 12 B.

Reglerne i LL (ligningsloven) § 12 B kan kun bruges, hvis mindst den ene af parterne, der indgår aftalen om en løbende ydelse, på tidspunktet for aftalens indgåelse var fuldt skattepligtig til Danmark eller begrænset skattepligtig hertil efter reglerne om fast driftssted her i landet. Se LL (ligningsloven) § 12 B, stk. 10.

Hvis den anden part senere bliver skattepligtig til Danmark efter disse skattepligtsregler, anvendes ordningen også for den pågældende.

Reglerne anvendes med udgangspunkt i den kapitaliserede værdi, som blev opgjort for den part, der var skattepligtig ved aftalens indgåelse. Se afsnit C.C.6.8.3 Beskatningen af løbende ydelser om den løbende ydelses ophør, hvor den anden part efterfølgende bliver skattepligtig til Danmark.

I resten af dette afsnit C.C.6.8 Løbende ydelser bliver udtrykket "yderen" konsekvent brugt om den person eller det selskab mv., der betaler en løbende ydelse til en modtager.

Ej skattepligtige

LL (ligningsloven) § 12 B omfatter ikke de tilfælde, hvor ingen af parterne ved aftalens indgåelse er fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark.

Hvis en af eller begge parter efterfølgende bliver fuldt eller begrænset skattepligtige, anvendes skattelovgivningens almindelige regler.

Dette indebærer, for så vidt angår modtageren, at der skal ske beskatning af de ydelser, der forfalder efter skattepligtens indtræden. Hvad angår yderen, vil en eventuel fradragsret for ydelserne afhænge af en vurdering af, om ydelserne har karakter af en driftsomkostning.

Institutioner mv.

Bestemmelserne i LL (ligningsloven) § 12 B, stk. 3-10, kan ikke bruges, hvis den gensidigt bebyrdende aftale indebærer en forpligtelse, hvorefter yderen skal udrede løbende ydelser til institutioner mv., som er stiftet af yderen selv eller dennes ægtefælle, disses forældre eller livsarvinger, eller hvor de nævnte personer har en indflydelse, der er egnet til at påvirke de beslutninger, institutionen mv. træffer. Se LL (ligningsloven) § 12 B, stk. 11.

Der skal af hensyn til en eventuel avancebeskatning på aftaletidspunktet foretages en kapitalisering af den løbende ydelse.

I de nævnte situationer vil der ikke være fradragsret for ydelserne, heller ikke for den del, der overstiger den kapitaliserede værdi. Modtageren af en sådan løbende ydelse skal medregne ydelserne til den skattepligtige indkomst efter SL (statsskatteloven) § 4 c.

Hvilke aktiver er omfattet

Aftalen kan angå vederlag for overdragelse af alle former for aktiver, herunder

  • fast ejendom
  • goodwill
  • aktier og
  • andre værdipapirer.

LL (ligningsloven) § 12 B omfatter også de situationer, hvor den løbende ydelse er vederlag for afståelse af et aktiv, hvor avancen ikke er skattepligtig. Der kan eksempelvis være tale om et parcelhus, der har tjent som familiens bolig. Dette indebærer, at der også i disse situationer skal udregnes en kapitaliseret værdi af den løbende ydelse.

Der sker kun beskatning, hvis de modtagne ydelser overstiger den kapitaliserede værdi. På denne måde sikres det, at der ikke foretages løbende beskatning af den del af den løbende ydelse, der er afdrag på en skattefri avance.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.