Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2022-2
<< >>

Hvornår fastsættes kapitalafkastsatsen? Skattemyndighederne har beregnet kapitalafkastsatsen forkert i en årrække. Hvad er den korrigerede kapitalafkastsats?

C.C.5.2.9.4 Kapitalafkastsatsen

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan og hvornår kapitalafkastsatsen bliver fastsat.

Afsnittet indeholder:

  • Fastsættelse af kapitalafkastsatsen
  • Overgangsordning for skattepligtige med bagud forskudt indkomstår
  • Oversigt over kapitalafkastsatser
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Fastsættelse af kapitalafkastsatsen

Kapitalafkastsatsen bliver beregnet en gang årligt.

Satsen beregnes på grundlag af et simpelt gennemsnit af den af Danmarks Nationalbanks opgjorte kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber i de første 6 måneder af det til indkomståret svarende kalenderår. Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber opgøres i henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning EF nr. 63/2002 af 20. december 2001 vedrørende statistik over de monetære finansielle institutioners rentesatser på indlån fra og udlån til husholdninger og ikke-finansielle selskaber (ECB/2001/18). Den af Nationalbanken opgjorte månedlige kassekreditrente for ikke-finansielle selskaber opgøres som et vægtet gennemsnit over den effektive rentesats for den udestående lånemasse opgjort med to decimaler. Det simple gennemsnit opgøres med én decimal. Satsen nedsættes med 2 procentpoint og nedrundes til nærmeste hele procentsats. Satsen kan ikke være mindre end 0 pct. Satsen bliver offentliggjort på bl.a. Skattestyrelsens hjemmeside, www.skat.dk. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 9.

 For 2021 udgør satsen 0 pct. Se SKM2021.472.SKTST om kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen for 2021.

Oversigt over kapitalafkastsatser

Kapitalafkastsatsen for de enkelte år er:

2021: 0 pct.

2020: 0 pct.

2019: 0 pct.

2018: 0 pct.

2017: 1 pct.

2016: 1 pct.

2015: 1 pct.

2014: 2 pct.

2013: 2 pct.

2012: 1 pct.

2011: 2 pct.

2010: 2 pct.

2009: 3 pct.

2008: 4 pct.

2007: 4 pct.

2006: 3 pct.

2005: 2 pct.

2004: 3 pct.

2003: 3 pct.

2002: 4 pct.

2001: 5 pct.

2000: 5 pct.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2014.821.LSR

Landsskatteretten pålagde SKAT at genoptage en skatteansættelse fra 2009 med henblik på anvendelse af virksomhedsordningen i stedet for kapitalafkastordningen i anledning af den ændrede kapitalafkastsats jf. styresignal SKM2011.810.SKAT.

SKM2014.730.LSR

Landsskatteretten pålagde SKAT at genoptage skatteansættelser for år 2000-2006samt 2008 og 2009 i anledning af den ændrede kapitalafkastsats i styresignal SKM2011.810.SKAT.

SKM2014.389.LSR

Styresignal SKM2011.810.SKAT gav ikke adgang til omvalg af placering af gæld i virksomhedsordningen.

SKM2014.372.LSR

Landsskatteretten pålagde i henhold til SFL § 26, stk. 2, SKAT at genoptage klagerens indkomstansættelse for 2008 med henblik på en korrektion af kapitalafkastet med en lavere skattebetaling til følge.

SKM2013.767.LSR

Som følge af styresignal SKM2011.810.SKAT om forkert beregning af kapitalafkastsatsen for en del år pålagde Landsskatteretten SKAT at genoptage skatteansættelserne for en landmand for 2000-2011, 2003-2006 og 2008-2010.  
Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
BEREGNER
Med Skatteberegning 2022, kan du beregne skatten for indkomståret 2022. Da skatteberegneren har form af et Excel-regneark, er det muligt at gemme de indtastede oplysninger på din egen computer. Skal du beregne skatten for indkomståret 2021, skal du i stedet benytte Skatteberegning 2021.
,, Advokat Tommy V. Christiansen har gjort gældende, at der på intet tidspunkt rejses kritik af klienten, og at klienten selv må tage stilling til, hvorvidt der er grundlag for en reaktion og i givet fald må anlægge en injuriesag.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, I de løbet af de nævnte tre år har Østre Landsret afsagt i alt 162 domme i skattesager. I disse har den skattepligtige fået helt eller delvis medhold i 19 af sagerne. Det svarer til, at de skattepligtige har tabt 88% af sagerne.

I Østre Landsret findes der 3 dommere, der har deltaget i henholdsvis 23, 28 og 37 skattesager, og som aldrig har givet en skatteyder medhold i noget, hverken helt eller delvis.
,, I en artikel i Berlingske Tidende afviser Dommerforeningens formand, at der er behov for specialisering ved domstolene.
,, Skattemyndighedernes opgave er at forvalte den lovgivning, som gælder på skatteområdet. Ved varetagelsen af denne opgave skal myndighederne opretholde borgernes tillid til, at myndighederne holder sig til lovgrundlaget. Den opretholdes ikke, hvis myndighederne giver skatteyderen en opfattelse af, at en lovbunden afgørelse - f.eks. en skatteansættelse - er genstand for forhandling med SKAT.
SKAT er pr. 1. juli 2018 blevet splittet op i 7 styrelser: Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Administrations- og Servicestyrelsen.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.
,, Selvstændige, der driver deres virksomhed som et ApS eller et A/S, vil således igen kunne få omkostningsgodtgørelse, når en afgørelse fra SKAT indbringes for Landsskatteretten eller de almindelige domstole.
Kommuneskatte­procenterne bliver lagt til grund ved skatteberegningen for indkomståret 2022. Afgørende er, i hvilken kommune man havde bopæl den 5. september 2021.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skatteberegnere
Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Studerende
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier, obligationer og fordringer
Gaver, legater og gevinster
Arv og succession
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.