Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.5.2.2.8 Blandet benyttede driftsmidler

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for blandet benyttede driftsmidler, når den selvstændige har valgt beskatning efter virksomhedsskattelovens afsnit 1.

Afsnittet indeholder:

  • Hovedregel
  • Undtagelse
  • Indtægter og udgifter vedrørende blandet benyttede driftsmidler.

Hovedregel

Blandet benyttede driftsmidler kan ikke indgå i virksomhedsordningen. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 1, stk. 3, 1. pkt.

Undtagelse 

Blandet benyttede biler, ladestandere, telefoner, datakommunikationsforbindelser og computere med tilbehør kan indgå i virksomhedsordningen. Den selvstændige kan frit vælge, om disse driftsmidler skal medtages i virksomhedsordningen eller holdes udenfor. Se VSL (virksomhedsskatteloven) § 1, stk. 3, 5. pkt.

De nærmere regler om blandet benyttede biler og ladestandere er beskrevet i afsnit C.C.5.2.2.9 Blandet benyttede biler, og de nærmere regler om blandet benyttede  telefoner, datakommunikationsforbindelser og computere med tilbehør er beskrevet i afsnit C.C.5.2.2.10 Blandet benyttet telefon, datakommunikation, computer.

Indtægter og udgifter vedrørende blandet benyttede driftsmidler

Stiller en selvstændig erhvervsdrivende et blandet benyttet driftsmiddel til rådighed for virksomheden, kan virksomheden godtgøre den erhvervsmæssige del af udgifterne vedrørende aktivet. Herunder den erhvervsmæssige del af de skattemæssige afskrivninger. Godtgørelsen er en driftsudgift i virksomheden.

Godtgørelsen er en hævning uden om hæverækkefølgen i VSL (virksomhedsskatteloven) § 5. Hvis reglerne om mellemregningskontoen efter VSL (virksomhedsskatteloven) § 4 a anvendes, kan godtgørelsen bogføres på denne.

Den modtagne godtgørelse skal medregnes i den personlige indkomst, og omkostninger/afskrivninger ved den erhvervsmæssige brug kan fratrækkes i den personlige indkomst.

Fortjeneste eller tab ved salg af et blandede driftsmiddel opgøres efter AL (afskrivningsloven) § 12 og medregnes i den personlige indkomst.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.