Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.4.5 Andre afskrivninger

 Indhold

Dette afsnit handler om reglerne i afskrivningslovens kapitel 5 "Andre afskrivninger". Afsnittet handler også om afskrivning på drænings- og markvandingsanlæg efter AL (afskrivningsloven) § 27 og om afskrivninger uden for afskrivningsloven.

Afsnittet indeholder:

Bemærk

Afskrivningsloven anses for udtømmende, da en ejers adgang til at foretage skattemæssige afskrivninger på det aktiv, der benyttes erhvervsmæssigt, må anses for udelukkende at være reguleret af reglerne i afskrivningsloven.

Ved siden af afskrivningsloven er der dog nogle tilfælde, hvor der kan ske afskrivning på udgifter til aktiver, der tilhører en anden end skatteyderen. Afskrivningen sker i disse tilfælde med hjemmel i SL (statsskatteloven) § 6, stk.1, litra a. Dette gælder fx afskrivning på erhvervsdrivendes bidrag til udgifter ved anlæg af gågader og offentlige parkeringspladser og lignende. Se mere om dette i afsnit C.C.2.4.5.9 Afskrivninger uden for afskrivningsloven.

Der kan ikke foretages afskrivninger efter afskrivningsloven på udgifter til anskaffelse af aktiver, der anvendes til hobby- og anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Den skattepligtige kan dog, såfremt virksomheden er overskudsgivende, foretage fradrag for det værditab, som aktiver, der indgår i virksomheden, skønnes at undergå. Se om indkomstopgørelsen for hobby og anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed i afsnit C.C.1.1.2 Beskatning af selvstændig erhvervsvirksomhed og ikke erhvervsmæssig virksomhed (hobbyvirksomhed).

Afskrivning på udgifter til indretning mv. af lejede lokaler er også omfattet af afskrivningslovens kapitel 5 "Andre afskrivninger". Se AL (afskrivningsloven) § 39 og afsnit C.C.2.4.4.9 Udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejede lokaler "Udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejede lokaler", hvor dette er beskrevet.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.