Til forside TAX.DK - skat & afgift
Den Juridiske Vejledning 2023-2
<< >>

C.C.2.4.3.9 Fraflytning, død og konkurs, ophør mv.

Indhold

Dette afsnit beskriver, hvordan der skal ske efterbeskatning af forskudsafskrivninger i forbindelse med ophør af skattepligten til Danmark, død og konkurs, samt ophør og salg af virksomhed.

Afsnittet indeholder:

  • Ophør af skattepligt til Danmark
  • Død og konkurs
  • Ophør og salg af virksomhed.

Ophør af skattepligt til Danmark

Reglerne om efterbeskatning gælder tilsvarende, hvis skattepligten til Danmark ophører af en anden grund end skatteyderens død. Se AL (afskrivningsloven) § 34, stk. 3.

Efterbeskatning skal også ske ved ophør af

  • fuld skattepligt til Danmark
  • begrænset skattepligt efter at have drevet erhvervsvirksomhed gennem et fast driftssted i Danmark.

Når en person eller et selskab mv. bliver hjemmehørende uden for Danmark efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og den fremmede stat, sidestilles dette med ophør af skattepligt. Se AL (afskrivningsloven) § 34, stk. 3, 2. pkt.

Tilfælde hvor der ikke skal ske efterbeskatning

Hvis en person eller et selskab mv. eller en fond overgår fra fuld skattepligt til begrænset skattepligt, skal der ikke ske efterbeskatning af forskudsafskrivninger, hvis det eller de aktiver, der er forskudsafskrevet på knyttes til et fast driftssted i Danmark.

Personer, selskaber mv. og fonde, der er fuldt skattepligtige i Danmark, men som efter en dobbeltdomicilklausul i en dobbeltbeskatningsaftale bliver anset for at være hjemmehørende i udlandet, vil heller ikke blive efterbeskattet, hvis forskudsafskrivningerne vedrører aktiver, der er tilknyttet et fast driftssted i Danmark. Det skyldes, at Danmark efter dobbeltbeskatningsoverenskomsterne vil have beskatningsretten til indtægter fra et fast driftssted her i landet.

Tilfælde hvor der skal ske efterbeskatning

Der skal ske efterbeskatning af forskudsafskrivningerne, når skattepligt mv. ophører, inden forudsætningerne for forskudsafskrivning er opfyldt. Det vil sige, når der ved ophøret af skattepligten mv. stadig er et forskudsafskrivningsgrundlag tilbage.

Død og konkurs

Reglerne i AL (afskrivningsloven) § 35, stk. 1 og 3, vedrører de tilfælde, hvor skatteyderen dør eller går konkurs, inden forudsætningerne for forskudsafskrivning er opfyldt fuldt ud, det vil sige, at hele forskudsafskrivningsgrundlaget eller en del af det stadig er tilbage.

Beregningsmetoden for de forhøjelser, der skal ske, adskiller sig fra metoden for efterbeskatning, der er gennemgået i afsnit C.C.2.4.3.7 Hvis forudsætningerne for forskudsafskrivning ikke er opfyldt. Efterbeskatning "Hvis forudsætningerne for forskudsafskrivning ikke er opfyldt. Efterbeskatning", ved, at forhøjelse i tilfælde af død og konkurs skal ske for de indkomstår, hvori der er forskudsafskrevet og ikke som efter AL (afskrivningsloven) § 34 i det indkomstår, hvori det viser sig, at forudsætningerne for forskudsafskrivning ikke er opfyldt.

Forældelse

Skattekravet bliver ikke forældet efter forældelsesloven, selvom der går mere end tre år fra det år, hvori forskudsafskrivningerne er foretaget. Se om forældelse af skattekravet i TfS 1997,755 ØLK.

Dødsboer. Succession

Der skal ikke ske efterregulering i det omfang forskudsafskrivningerne overtages efter dødsboskattelovens regler om succession. Se AL (afskrivningsloven) § 35, stk. 3.

Ophør og salg af virksomhed

Reglerne ovenfor om tilfælde hvor skatteyderen dør eller går konkurs, inden forudsætningerne for forskudsafskrivning er opfyldt fuldt ud, gælder tilsvarende i tilfælde, hvor der sker ophør eller salg af en virksomhed, inden forudsætningerne for forskudsafskrivning er opfyldt.

Kilde: Ligningsvejledningen/Den Juridiske Vejledning

Læs også:
,, Det er efter min opfattelse meget beklageligt, at Skattestyrelsen først i forbindelse med min høring og ikke allerede i forbindelse med dine henvendelser til styrelsen foretog en egentlig behandling og vurdering af sagen.
,, Selvom ens aktier faktisk er steget i værdi, står man altså tilbage med en skattegæld, som end ikke kan dækkes af værdien af aktierne på aktiesparekontoen.
BEREGNER
Beregn, hvad regeringens skattereform betyder for din skat: Skattereform 2023.
En lejeindtægt fra udlejning af et værelse til beboelse vil i mange tilfælde være skattefri. Det gælder, uanset om du selv ejer din bolig eller er lejer.
,, Udlejes et sommerhus, som også benyttes privat, vil lejeindtægten ofte være skattefri. I visse tilfælde vil en del af lejen dog skulle beskattes.

,, Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at der i knap halvdelen af klagesagerne ikke findes dokumentation for den afgørelse, som SKAT har truffet, og at et af hovedprincipperne inden for forvaltningsretten - officialprincippet - er tilsidesat. Det er i sådanne sager ikke muligt at vurdere, om SKAT har taget saglige hensyn i klagebehandlingen.

Rigsrevisionens beretning om den offentlige ejendomsvurdering, august 2013

Skattesager
Befordring
Rejse
Erhvervsmæssige udgifter
Personalegoder
Lønmodtagere
Virksomheder
Ægteskab og samliv
Børn
Bolig og fast ejendom
Motor
Pension
Aktier og obligationer
Gaver
Arv
Arbejde i udlandet
Flytning til og fra Danmark
Told og afgift
! Materialet på TAX.DK har alene til formål at informere generelt om udvalgte retsregler. Har du behov for at træffe beslutning om, hvorvidt - og i givet fald hvordan - du skal handle i et konkret tilfælde, bør du altid søge bistand hos en skatterådgiver eller anmode om et bindende svar fra SKAT.